Europos smulkiojo verslo aktas

Europos Komisija 2008 m. birželio 25 d. pristatė dešimčia pagrindinių principų paremtą Europos smulkiojo verslo aktą (eng. Small Business Act) (toliau - SBA), kuriame tiek Komisijai, tiek valstybėms narėms siūloma imtis tam tikrų politikos priemonių. Juo siekiama padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms suklestėti, o geriausioms – tapti pasaulio lyderėmis.

Smulkiojo verslo aktas – svarbus žingsnis įgyvendinant Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją.

Smulkiojo verslo akte nustatyta 10 principų, kuriuos būtina priimti aukščiausiu politiniu lygmeniu, ir konkrečios priemonės, užtikrinsiančios palankesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau - MVĮ).

SBA numatyti principai

 • sukurti aplinką, kurioje verslas (ypač šeimos verslas) galėtų klestėti;
 • užtikrinti, kad sąžiningiems verslininkams, kurie patyrė nesėkmę, būtų suteikta antra galimybė;
 • formuojant politiką vadovautis principu „pradėk nuo mažo“ („Think small first“);
 • užtikrinti, kad viešojo administravimo institucijos savo veikloje atsižvelgtų į MVĮ poreikius;
 • viešosios politikos priemones pritaikyti MVĮ poreikiams: palengvinti MVĮ dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ir sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti valstybės pagalbą;
 • palengvinti MVĮ sąlygas gauti finansavimą ir gerinti verslo teisinę aplinką, užtikrinant, kad įmonių tarpusavio atsiskaitymai vyktų laiku;
 • padėti MVĮ gauti daugiau naudos iš bendrosios rinkos teikiamų galimybių;
 • skatinti MVĮ tobulinti įgūdžius ir diegti visų formų inovacijas;
 • skatinti MVĮ pasinaudoti besikeičiančios aplinkos iššūkių teikiamomis galimybėmis;
 • paraginti MVĮ naudotis rinkų, esančių už ES ribų, augimo teikiamomis galimybėmis.

Daugiau informacijos apie SBA rasite čia. Kita susijusi informacija (Europos MVĮ apžvalga ir SBA faktų suvestinės) pateikiama čia.

Tarybos išvados dėl „Europos smulkiojo verslo akto“

2008 m. gruodžio 1–2 d. Europos Sąjungos Konkurencingumo taryba, atsižvelgdama į bendrą įsipareigojimą įgyvendinti Smulkiojo verslo akto nuostatas, priėmė Europos Sąjungos Tarybos išvadas dėl Europos iniciatyvos Smulkiojo verslo akto. Taryba ragina valstybes nares ir Komisiją remti Smulkiojo verslo aktą aukščiausiu politiniu lygmeniu ir užtikrinti veiksmingą jo nuostatų įgyvendinimą.

Tarybos išvadose nustatytos prioritetinės sritys:

 • galimybių gauti finansavimą gerinimas MVĮ;
 • galimybių patekti į rinką išplėtimas MVĮ;
 • MVĮ poreikius tenkinančios reguliavimo aplinkos sudarymas;
 • MVĮ augimo ir konkurencingumo skatinimas.

Kartu su Tarybos išvadomis buvo priimtas ir Tarybos veiksmų planas dėl Europos iniciatyvos Smulkiojo verslo akto. Jame numatytos konkrečios priemonės, kurias raginama įgyvendinti siekiant pagerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą, užtikrinti reguliavimo aplinką, tenkinančią MVĮ poreikius, gerinti galimybes MVĮ patekti į rinką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08