Vidaus rinkos informacinė sistema

Kad vidaus rinka veiktų efektyviai, valstybių narių valdžios institucijos privalo glaudžiai bendradarbiauti. Kai valstybėms narėms ir jų valdžios institucijoms reikia pripažinti vienai kitos taisykles ar administracinius sprendimus, būtinas pasitikėjimas. Tai gali būti pasiekta tik užmezgant tarpusavio ryšius ir turint galimybę lengvai gauti informaciją suprantama kalba.

Šiems kompleksiškiems tikslams pasiekti, Europos Komisija įgyvendina ambicingą administracinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių gerinimo iniciatyvą, elektroninėje erdvėje kurdama Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI) (angl. Internal Market Information System - IMI).

VRI – tai Europos Komisijos sukurta nemokama elektroninė priemonė, sukurianti keitimosi informacija sistemą, kurią taikydamos valstybės narės gali veiksmingiau bendradarbiauti savo kasdienėje veikloje, įgyvendindamos vidaus rinkos teisės aktus. VRI paskirtis – padėti įveikti svarbias praktines kliūtis, pvz., skirtingas valdymo ir darbo kultūras, skirtingas kalbas ir informacijos apie kompetentingų partnerių kitose valstybės narėse stoką. Jos tikslas – sumažinti administracinę naštą ir padėti valstybėms narėms kuo veiksmingiau ir rezultatyviau bendradarbiauti.

 

Šiuo metu VRI naudojama peržiūrėtos Profesinių kvalifikacijų direktyvos (2005/36/EB), Paslaugų direktyvos (2006/123/EB), Pacientų teisių direktyvos (2011/24/ES), Darbuotojų komandiravimo direktyvos (96/71/EB), Tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo reglamento (ES 1214/2011), Kultūros objektų grąžinimo direktyvos (2014/60/ES), Europos profesinės kortelės Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES 2015/983), Ne keliais judančių mechanizmų reglamento (ES 2016/1628) administracinio bendradarbiavimo nuostatoms įgyvendinti. VRI sukurta kaip daugelio vidaus rinkos teisės aktų sričių bendroji pagalbinė sistema. Jos naudojimą ateityje numatyta plėsti, įtraukiant daugiau teisės aktų sričių: šiuo metu vykdomi bandomieji bendradarbiavimo naudojant VRI projektai įgyvendinant Elektroninės komercijos direktyvos (200/31/EB), Traukinių mašinistų sertifikavimo direktyvos (2007/59/EB), Viešųjų pirkimų direktyvos (2014/24/ES), Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES 2016/679) nuostatas.

  • Daugiau apie VRI galite rasti Europos Komisijos sukurtame VRI tinklapyje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra nacionalinis VRI koordinatorius, todėl yra atsakinga už VRI naudojimo koordinavimą ir priežiūrą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija atsakinga už:

  • kitų kompetentingų institucijų registravimą VRI;
  • duomenų mainų ir tuo pačiu užregistruotų naudotojų veiksmų VRI priežiūrą;
  • ryšių su Europos Komisija palaikymu VRI priežiūros klausimais;
  • naudojimosi VRI mokymų organizavimą, metodinės pagalbos VRI naudotojams teikimą ir kt.

Jei turite klausimų dėl VRI ar norite gauti daugiau su šia sistema susijusios informacijos, kreipkitės į Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Igną Simanavičių telefonu 8 706 64878 arba el. paštu ignas.simanavicius@eimin.lt .

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-25