Projektų valdymas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija viena pirmųjų viešajame sektoriuje institucijos veiklos efektyvumo didinimui pradėjusi naudoti projektinio valdymo instrumentus. Pagrindinės priežastys, paskatinusios to imtis, buvo didėjantis visuomenės poreikis viešosioms gėrybėms ir reikalavimų jų kokybės atžvilgiu bei didesnės vertės už mokesčių mokėtojų pinigus sukūrimas. Projektais siekiama pokyčių procesuose, produkto ar paslaugos sukūrimo ar pagerinimo.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2020 m. spalio 13 d. pasitvirtino projektų valdymo tvarkos aprašą, kuris nustato Ekonomikos ir inovacijų ministerijos projektų ir projektų programų, kurių savininkai ir (ar) vadovai yra Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valdymo Ministerijoje tvarką. Aprašas taikomas visiems strateginiams ir ypatingos svarbos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos projektams. Aprašas apibrėžia Ministerijos projektų portfelio valdymo tvarką, projekto dalyvių funkcijas ir atsakomybes, projektų priežiūros ir kontrolės mechanizmą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos aprašas parengtas, remiantis pasauline projektų valdymo praktika ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 712 patvirtintu Projektų valdymo tvarkos aprašu, taip pat ir Vyriausybės patvirtintu Projektų valdymo standartu.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos strateginiai projektai

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto savininkas

Įgyvendinimo terminas

1.

Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas

Marius Skuodis

2017-12-14 - 2020-12.31

2

Inovacijų reforma (programa)

Jekaterina Rojaka

2017-04-01 - 2021-12-31

3.

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas (programa)

Andžej Trachimovič

2018-06-11 - 2023-09-30

4.

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas

Marius Skuodis

2017-03-01 - 2018-12-31

5.

Tarptautiniu lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas

Marius Skuodis

2017-03-01 - 2018-12-31

6.

Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas

Marius Skuodis

2017-09-28 - 2020-06-30

7.

Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas (programa)

Marius Skuodis

2017-10-18 - 2019-12-19

 

DNR plano strateginiai projektai

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto savininkas    

Įgyvendinimo terminas

1.

Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijos maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinis panaudojimas bei perdirbimas ir kt.), įskaitant Industry 4.0 Lab

Jekaterina Rojaka

2020-09-01 – 2021-12-31

2.

Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus GovTech sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas

Arūnas Cijūnaitis

2020-09-01 – 2021-12-31

3.

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos sukūrimas, integruojant esamų valstybės informacinių sistemų duomenis, realizuojant jų atvėrimą ir eksperimentavimo platformas (sandbox‘us)

Arūnas Cijūnaitis

2020-07-13 – 2021-12-31

4.

Žaliųjų inovacijų skatinimas, finansuojant įmonių žaliųjų inovacijų kūrimo ir diegimo projektus naudojant subsidijas (žalieji inočekiai)

Jekaterina Rojaka

2020-08-24 – 2021-12-31

5.

Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje

Jekaterina Rojaka

2020-07-01 – 2022-11-30

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-10