Nuo antradienio (gegužės 12 d.) apie 20 tūkst. mikroįmonių, atitinkančių LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, gaus Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kvietimus pateikti paraišką subsidijai gauti. Kvietimai įmones pasieks per Mano VMI. Iš viso, tokių kvietimų sulauks apie 34 tūkst. mikroįmonių.

Įmones VMI atrinko vadovaujantis kriterijais:

 • š. m. gegužės 1 d. įmonėje dirbo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • įmonė yra įtraukta į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;
 • įmonė 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
 • įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:

 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, skiriama minimali 500 eurų subsidija;
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
 • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.
   

Daugiau informacijos čia.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu pareiškėjo  patirtas ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidas.

Kas gali kreiptis?

Ekonominę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir verslininkai:

 • kurių vykdoma pagrindinė veikla atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo arba yra uždraustos ar ribojamos
 • pagrindinė veikla nebuvo vykdoma
  • Pareiškėjo vykdomos veiklos, kuri dėl paskelbto karantino buvo ar yra uždrausta ar ribojama, priskyrimo ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.) sąrašas čia.
 • kuriems nuomotojas taiko ne mažesnę kaip 30 proc. nuomos mokesčio nuolaidą.

Kiek?

Didžiausias dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. nuo 2020 metų vasario* mėn. nuomininkui taikyto nuomos mokesčio dydžio.

* arba jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., nuo kovo mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio. Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį atliko už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius – nuo nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio.

Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ sąlygų aprašą rasite čia.

Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 20 d. paskelbė verslininkų sąrašą, tiesiogiai nukentėjusių nuo COVID-19. Į sąrašą įtrauktiems verslininkams, nuo kovo 16 d. iki šalyje galios ekstremalioji padėtis, bus taikomas atleidimas nuo delspinigių, iš jų nebus išieškomi mokesčiai, o pateikę prašymą, jie galės supaprastinta tvarka sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Šiems mokesčių mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Ar mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į sąrašą, galima pasitikrinti čia. Jei nuoroda neveikia, bandykite ieškoti čia.  Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą. Paiešką galima vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19".

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo. Šią  formą galima pateikti per Mano VMI, atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. 

Informacija apie pagalbą verslui dėl COVID-19 skelbiama ir nuolat atnaujinama VMI interneto svetainėje https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

 

Valstybės subsidijomis prastovų metu negalės pasinaudoti biudžetinės įstaigos, bankrutuojantys, likviduojami darbdaviai bei juridiniai asmenys, kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per pastaruosius metus iki kreipimosi yra gavęs baudą pagal Užimtumo įstatymą už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus ar nedeklaruotą darbą arba administracinę nuobaudą už nelegalų darbą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.
Galimybė gauti subsidijas dingsta ir jeigu darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius metus yra gavęs daugiau nei vieną administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.
Daugiau informacijos: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/
 

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą šia tvarka:

 1. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo nebuvo registruotas Užimtumo tarnyboje - prašymą teikia elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“.
 2. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo jau yra registruotas Užimtumo tarnyboje - prašymą teikia Klientų aptarnavimo skyriui, kuriame yra registruotas, užpildytą ir pasirašytą paštu arba užpildytą iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto (tokiu atveju, kai prašymas teikiamas ne pasirašytas elektroniniu parašu, savarankiškai dirbančiam asmeniui kyla pareiga per 30 kalendorinių dienų pasibaigus karantinui pasirašytą prašymo originalą pateikti Klientų aptarnavimo skyriui).

Svarbu: Prašymas gali būti pateiktas tik vieną kartą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Savarankiškai dirbantys asmenys prašymus dėl fiksuotos 257 eurų išmokos turi pateikti Užimtumo tarnybai. 

Išmokos savarankiškai dirbantiems gali būti pervedamos tik į sąskaitas Lietuvoje.

Gyventojams, kurių prašymai buvo atmesti dėl to, kad jie turėjo darbo sutartį ir pajamų pagal darbo sutartį, naujo prašymo teikti nereikia. Užimtumo tarnyba atmestus prašymus peržiūrės iš naujo. 

Jei asmenys į Užimtumo tarnybą dėl išmokos dar nesikreipė, kreiptis reikėtų bendra tvarka

Savarankiškai dirbantys asmenys – tai individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus), ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis, šeimynų dalyviai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui būtų skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ parengė priemonių paketą, kuris padės įmonėms spręsti likvidumo ir finansines problemas, kylančias dėl COVID-19.  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones galite rasti čia.

 

 

Apie mokestinių prievolių įvykdymą palengvinančias nuostatas skaitykite čia.

Valstybėje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo vietas ir padėti gyventojams, kurie užvėrus dienos centrus turi rūpintis negalią turinčiais žmonėmis, vaikais, senoliais. Pakeistas Darbo kodeksas, Užimtumo bei Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas. Dėl šių pakeitimų bus lanksčiau reguliuojami darbo teisiniai santykiai, kai Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

Visą informaciją rasite čia

2020 m. kovo 26 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) informuoja, kad pinigais, maistu, apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Neatlygintiną paramą suteikusios bendrovės galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart atskaityti (Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 28 str.) paramai skirtas išmokas – taip susimažinant pelno mokestį. VMI primena paramos gavėjams, kad dėl paramos gavėjo statuso suteikimo jie turi kreiptis į VĮ Registrų centrą. Tačiau VMI pažymi, kad ekstremalios situacijos metu, jeigu parama bus suteikta juridiniams asmenims, neturintiems paramos gavėjo statuso, bet įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę jį gauti, remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei turinio viršenybės prieš formą principu bus laikoma, kad parama yra suteikta pagal įstatymą, o paramos teikėjams bus taikomos mokesčių lengvatos.
VMI atkreipia dėmesį, kad paramos teikimo / gavimo faktas turi būti įformintas sutartimi ar kitais paramos perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais. Jei paramos suma yra didesnė nei 14, 5 tūkst. eurų, reikalinga notarinė sutartis2, tačiau atsižvelgdama į esamą situaciją VMI, kaip ir kitais atvejais, remiasi įstatymu įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais ir mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybę teikia šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai.
Informacija, susijusi su paramos teikimu / gavimu yra skelbiama VMI interneto svetainėje.
Dėl COVID-19 visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais įmonės ir gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą e. būdu per Mano VMI. VMI pagal aptarnavimo teritorijas paskelbė ir papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje. https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/mediku-medicinos-istaigu-gauta-parama-yra-neapmokestinama-parama-teikiantiems-verslininkams-mokesciu-lengvatos
 

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus individualios veiklos vykdymui dėl COVID-19, sudarė ekonominių veiklų sąrašą – jas vykdantiems, arba vykdžiusiems iki karantino paskelbimo, gyventojams bus taikomos analogiškos VMI ir „Sodros“ pagalbos priemonės, kaip ir nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms. Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių individualių veiklų su pažyma ir neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių vykdomų įsigijus verslo liudijimą sąrašą galite parsisiųsti VMI puslapyje: https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1
Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai. Tokios pat sąlygos bus taikomos ir „Sodros“ įmokoms. Šiemet savarankiškai dirbantys gyventojai deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius bei socialinio draudimo įmokas reikės dviem mėnesiais vėliau – VMI nukėlė pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminą iki liepos 1 d. Taigi, jei iki liepos 1 d. ekstremalioji padėtis šalyje dar nebus pasibaigusi, į sąrašą įtrauktiems savarankiškai pagal pažymą veiklą vykdantiems gyventojams automatiškai bus taikomos mokestinės pagalbos priemonės: jiems nebus skaičiuojami delspinigiai, nebus pradedamas naujų mokesčių išieškojimas. Pasibaigus ekstremaliajai situacijai jie turės du mėnesius mokesčiams sumokėti, arba sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Tokios pačios sąlygos taikomos ir „Sodros“ įmokoms, tačiau su „Sodra“ reikės sudaryti atskirą įmokų mokėjimo dalimis sutartį.
Jei gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą, tačiau taip pat susidūrė su veiklos iššūkiais dėl pandemijos, po mokesčio sumokėjimo termino jis galės pateikti supaprastintą prašymą VMI, dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo: delspinigių neskaičiavimo, naujų mokesčių neišieškojimo, arba mokestinės paskolos sutarties sudarymo be palūkanų, tas pats prašymas galios ir „Sodros“ įmokoms.
Supaprastintą prašymą galima parsisiųsti VMI puslapyje: https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1. Užpildytą ją galima pateikti per Mano VMI, e. paštu vmi@vmi.lt. Prašymai teikiami „vieno langelio“ principu, o tai reiškia, kad vienas VMI ir „Sodrai“ adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21