Nuo antradienio (gegužės 12 d.) apie 20 tūkst. mikroįmonių, atitinkančių LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, gaus Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kvietimus pateikti paraišką subsidijai gauti. Kvietimai įmones pasieks per Mano VMI. Iš viso, tokių kvietimų sulauks apie 34 tūkst. mikroįmonių.

Įmones VMI atrinko vadovaujantis kriterijais:

 • š. m. gegužės 1 d. įmonėje dirbo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • įmonė yra įtraukta į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;
 • įmonė 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį į savivaldybės ir valstybės biudžetus;
 • įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą:

 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, skiriama minimali 500 eurų subsidija;
 • jei įmonės 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma;
 • jei pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.
   

Daugiau informacijos čia.

Balandžio 4 d. startavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuota priemonė verslui, skirta daliniam nuomos mokesčiui labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms kompensuoti. Nuomos mokesčiui subsidijuoti bus paskirstyta 100 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Verslas, kurio veikla karantino laikotarpiu buvo ar yra uždrausta, nuo balandžio 4 d. gali kreiptis į INVEGA dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo. 50 proc. kompensacija bus skiriama, jei nekilnojamo turto valdytojas po karantino paskelbimo datos bus sumažinęs nuomininkui nuomos mokestį ne mažiau kaip 30 proc.

Subsidijų dėl nuomos mokesčio gali kreiptis įmonės,  kurių metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. eurų arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. eurų, ir verslininkai, kurių veikla buvo (yra) uždrausta Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskelbimo. Subsidijos bus mokamos karantino laikotarpiu ir dar du mėnesius po jo pabaigos.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt turi užpildyti paraišką, kurioje pateiktus nuomos duomenis patvirtina nuomotojas. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti duomenis apie sąskaitas faktūras už 2020 m. vasario mėn. suteiktas nuomos paslaugas ir mėnesius, kuriais jam buvo suteikta nuolaida iki paraiškos pateikimo dienos, nurodyti informaciją apie vykdomą pagrindinę veiklą ir kitus duomenis. Pareiškėjas, iš INVEGA gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensaciją, turi sumokėti nuomotojui nuomos mokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (jei nėra apmokėjęs).

Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota VĮ Registrų centre.

Išsamią informaciją ir dalinio nuomos mokesčio kompensavimo paraišką rasite www.invega.lt.

Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 20 d. paskelbė verslininkų sąrašą, tiesiogiai nukentėjusių nuo COVID-19. Į sąrašą įtrauktiems verslininkams, nuo kovo 16 d. iki šalyje galios ekstremalioji padėtis, bus taikomas atleidimas nuo delspinigių, iš jų nebus išieškomi mokesčiai, o pateikę prašymą, jie galės supaprastinta tvarka sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Šiems mokesčių mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Ar mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į sąrašą, galima pasitikrinti čia. Jei nuoroda neveikia, bandykite ieškoti čia.  Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą. Paiešką galima vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19".

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo. Šią  formą galima pateikti per Mano VMI, atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. 

Informacija apie pagalbą verslui dėl COVID-19 skelbiama ir nuolat atnaujinama VMI interneto svetainėje https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

 

 • 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto. 
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto. 

Darbdaviai, kuriems bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, turės išlaikyti ne mažiau kaip 50 proc. darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

Subsidijos dydį galės pasirinkti pats darbdavys. Darbdaviui pasirinkus mokėti didesnę dalį darbo užmokesčio nei minimali alga, padidės ir valstybės subsidija. Jeigu darbdavys nuspręs mokėti mažiau, valstybė prisidės neviršydama vienos minimalios algos. Dėl subsidijų įmonės turi kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Ką daryti, norint gauti subsidiją, rasite čia.

Subsidijos numatytos socialinėms įmonėms bei įmonėms, kurios įdarbina neįgaliuosius ar kitus papildomai remiamus asmenis – vyresnio amžiaus, jaunus darbuotojus, ilgalaikius bedarbius ir panašiai.


Daugiau informacijos rasite čia.
 

Darbdaviams subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas darbo užmokestis. Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir karantinas.
Daugiau informacijos darbdaviams: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/
 

Valstybės subsidijomis prastovų metu negalės pasinaudoti biudžetinės įstaigos, bankrutuojantys, likviduojami darbdaviai bei juridiniai asmenys, kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per pastaruosius metus iki kreipimosi yra gavęs baudą pagal Užimtumo įstatymą už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus ar nedeklaruotą darbą arba administracinę nuobaudą už nelegalų darbą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.
Galimybė gauti subsidijas dingsta ir jeigu darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius metus yra gavęs daugiau nei vieną administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.
Daugiau informacijos: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/
 

Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo arba karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka iš Garantinio fondo.  

Išmokos dydis sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą, tai yra 257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie taip pat dirba pagal darbo sutartį. 

Dėl fiksuoto dydžio išmokos reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą nuo balandžio 5 dienos. Ką daryti norint gauti išmoką rasite čia.
 

Savarankiškai dirbantys asmenys – tai individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus), ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis, šeimynų dalyviai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui būtų skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ parengė priemonių paketą, kuris padės įmonėms spręsti likvidumo ir finansines problemas, kylančias dėl COVID-19.  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones galite rasti čia.

 

 

Apie mokestinių prievolių įvykdymą palengvinančias nuostatas skaitykite čia.

Valstybėje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė pakeitimus, skirtus išsaugoti darbo vietas ir padėti gyventojams, kurie užvėrus dienos centrus turi rūpintis negalią turinčiais žmonėmis, vaikais, senoliais. Pakeistas Darbo kodeksas, Užimtumo bei Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas. Dėl šių pakeitimų bus lanksčiau reguliuojami darbo teisiniai santykiai, kai Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

Visą informaciją rasite čia

2020 m. kovo 26 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) informuoja, kad pinigais, maistu, apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Neatlygintiną paramą suteikusios bendrovės galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart atskaityti (Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 28 str.) paramai skirtas išmokas – taip susimažinant pelno mokestį. VMI primena paramos gavėjams, kad dėl paramos gavėjo statuso suteikimo jie turi kreiptis į VĮ Registrų centrą. Tačiau VMI pažymi, kad ekstremalios situacijos metu, jeigu parama bus suteikta juridiniams asmenims, neturintiems paramos gavėjo statuso, bet įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę jį gauti, remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei turinio viršenybės prieš formą principu bus laikoma, kad parama yra suteikta pagal įstatymą, o paramos teikėjams bus taikomos mokesčių lengvatos.
VMI atkreipia dėmesį, kad paramos teikimo / gavimo faktas turi būti įformintas sutartimi ar kitais paramos perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais. Jei paramos suma yra didesnė nei 14, 5 tūkst. eurų, reikalinga notarinė sutartis2, tačiau atsižvelgdama į esamą situaciją VMI, kaip ir kitais atvejais, remiasi įstatymu įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais ir mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybę teikia šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai.
Informacija, susijusi su paramos teikimu / gavimu yra skelbiama VMI interneto svetainėje.
Dėl COVID-19 visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais įmonės ir gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą e. būdu per Mano VMI. VMI pagal aptarnavimo teritorijas paskelbė ir papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje. https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/mediku-medicinos-istaigu-gauta-parama-yra-neapmokestinama-parama-teikiantiems-verslininkams-mokesciu-lengvatos
 

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus individualios veiklos vykdymui dėl COVID-19, sudarė ekonominių veiklų sąrašą – jas vykdantiems, arba vykdžiusiems iki karantino paskelbimo, gyventojams bus taikomos analogiškos VMI ir „Sodros“ pagalbos priemonės, kaip ir nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms. Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių individualių veiklų su pažyma ir neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių vykdomų įsigijus verslo liudijimą sąrašą galite parsisiųsti VMI puslapyje: https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1
Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai. Tokios pat sąlygos bus taikomos ir „Sodros“ įmokoms. Šiemet savarankiškai dirbantys gyventojai deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius bei socialinio draudimo įmokas reikės dviem mėnesiais vėliau – VMI nukėlė pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminą iki liepos 1 d. Taigi, jei iki liepos 1 d. ekstremalioji padėtis šalyje dar nebus pasibaigusi, į sąrašą įtrauktiems savarankiškai pagal pažymą veiklą vykdantiems gyventojams automatiškai bus taikomos mokestinės pagalbos priemonės: jiems nebus skaičiuojami delspinigiai, nebus pradedamas naujų mokesčių išieškojimas. Pasibaigus ekstremaliajai situacijai jie turės du mėnesius mokesčiams sumokėti, arba sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. Tokios pačios sąlygos taikomos ir „Sodros“ įmokoms, tačiau su „Sodra“ reikės sudaryti atskirą įmokų mokėjimo dalimis sutartį.
Jei gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą, tačiau taip pat susidūrė su veiklos iššūkiais dėl pandemijos, po mokesčio sumokėjimo termino jis galės pateikti supaprastintą prašymą VMI, dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo: delspinigių neskaičiavimo, naujų mokesčių neišieškojimo, arba mokestinės paskolos sutarties sudarymo be palūkanų, tas pats prašymas galios ir „Sodros“ įmokoms.
Supaprastintą prašymą galima parsisiųsti VMI puslapyje: https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1. Užpildytą ją galima pateikti per Mano VMI, e. paštu vmi@vmi.lt. Prašymai teikiami „vieno langelio“ principu, o tai reiškia, kad vienas VMI ir „Sodrai“ adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-18