BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Kiti skelbimai

SKELBIMAS

LITEXPO PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS
 

Materialiojo turto, esančio adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, viešo nuomos konkurso sąlygos  1; 2; 3; 4


UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ skelbia materialiojo turto – patalpų ir įrangos, skirtos maitinimo paslaugoms teikti, nuomos konkursą.

Turto nuomos paskirtis: teikti viešojo maitinimo paslaugas nuomotojo (Litexpo) parodų, mugių, konferencijų ir kitų renginių lankytojams. Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nuomotojo darbo ir renginių metu.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. 00 min.

Vokų su paraiškomis pateikimo adresas: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Laisvės pr 5, Vilnius, 205 kab. paraiškos pateikiamos turto valdytojo įgaliotam atstovui Kazimierui Arlauskui.

Vokų su paraiškomis atplėšimo laikas ir vieta: 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. 00 min. Laisvės pr. 5, Vilnius, 5 paviljonas, 2 aukštas, pasitarimų kambaryje, 209 kab.

Pradinis nuomojamo Turto nuompinigių dydis už 1 kv. m. per mėnesį:
1134,01 kv. m. prekybinės – komercinės paskirties patalpas, 2,50 Eur / kv. m.
321,99 kv. m. gamybinės paskirties patalpas, 2,00 Eur / kv. m.
144,94 kv. m. sandėliavimo paskirties patalpas 1,00 Eur / kv. m.

Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos konkurso dalyvių iniciatyva, jiems elektroniniu paštu [email protected] kreipiantis į Litexpo Veiklos aptarnavimo skyriaus vadovą Kazimierą Arlauską.

Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo gali apžiūrėti turtą (turto apžiūra gali vykti nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022 m. rugpjūčio 8 d.). Turtas apžiūrimas pagal pageidavimą, laiką suderinus iš anksto su Veiklos aptarnavimo skyriaus vadovu Kazimieru Arlausku tel. +370 699 41624, el. paštas [email protected]

Pažymėtina, kad turtas išnuomojamas 2 (dviejų) metų laikotarpiui su galimybe sutartį pratęsti ne ilgiau kaip 1 (vienerių) metų laikotarpiui.

Sutarties šalys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo turi pasirašyti Patalpų ir Inventoriaus perdavimo – priėmimo aktą. Terminas gali būti keičiamas abiejų šalių sutarimu. Nuomininkas nė vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Patalpų ir Inventoriaus perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos Patalpas turi naudoti pagal tikslinę jų paskirtį – konferencijų ir renginių aptarnavimui.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse skelbime nurodytu laiku turi pateikti užklijuotą voką aukščiau skelbime nurodytais rekvizitais ir laiku, ant kurio turi būti užrašyta Konkurso sąlygų 14 p. nurodyta informacija:
1. konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;
2. turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas – „Litexpo ilgalaikio materialiojo turto, esančio adresu Laisvės pr. 5, Vilnius, nuomos konkursas“;
3. Nuomotojo adresas – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius;
4. nuoroda „Turto nuomos konkursui“;
5. Užrašas „Neatplėšti iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 10 val. 00 min.“

Paraišką sudaro dalyvio pateiktų duomenų bei dokumentų visuma, susidedanti iš:
1. Užpildyta paraiškos A ir B forma, parengta pagal Konkurso sąlygų 1 ir 2 priedo reikalavimus;
2. Konkurso dalyvio atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai;
3. Įgaliojimas, išduotas paraišką pasirašiusiam asmeniui (asmenims), įrodantis to asmens teisę pasirašyti paraišką;
4. dokumento (banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, arba elektroninės bankininkystės išrašas su mokėjimo nurodymo įvykdymą patvirtinančiu įrašu), patvirtinančio, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, originalas arba patvirtinta kopija (šiuo atveju konkurso metu pristatomas dokumento originalas);
5. Konkurso sąlygų IV skyriuje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą patvirtinantys dokumentai;
6. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
7. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
8. kiti Konkurso sąlygose reikalaujami dokumentai.

Papildomą informaciją apie Litexpo galite rasti: https://www.litexpo.lt

 


SKELBIMAS

APIE ATRANKĄ Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS INOVACIJŲ AGENTŪROS NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia atranką užimti viešosios įstaigos Inovacijų agentūros (toliau - Inovacijų agentūra) nepriklausomo valdybos nario pareigas valdybos 4 metų kadencijai.

Inovacijų agentūra yra atsakinga už Lietuvos inovacijų ekosistemos vystymą, eksporto, tarptautinio bendradarbiavimo ir ekonominės diplomatijos klausimus, palankios verslui aplinkos kūrimą, verslo regioninę plėtrą, verslumo skatinimo iniciatyvų įgyvendinimą, jai pavesta administruoti ES fondų lėšomis įgyvendinamas inovacijų, verslumo, skaitmeninės pertvarkos, energijos išteklių efektyvumo didinimo ir kitas priemones.

Inovacijų agentūros juridinio asmens kodas 125447177, adresas Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247, Vilnius, tel. 8 620 75 756, el. p. [email protected] ,interneto svetainės adresas: www.lvpa.lt

Inovacijų agentūros kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 7 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valdybos narį deleguoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, 1 valdybos narį – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 1 valdybos narį – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Inovacijų agentūros valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atranka vykdoma vadovaujantis:

Kandidatų į viešosios įstaigos inovacijų agentūros valdybą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-585 (toliau – Aprašas).

 Atrankos būdas – kompetencijų vertinimas, pokalbis.

Pretendentai eiti Inovacijų agentūros valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

1. Bendrieji reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą
 • būti nepriekaištingos reputacijos
 • nebūti susijus su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas
 • kandidatui turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ar toms pareigoms atlikti priskirtas funkcijas
 • per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

2. Specialieji reikalavimai:

Privalomi:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas
 • sklandi lietuvių kalba (raštu ir žodžiu)
 • anglų kalbos įgūdžiai (ne mažiau kaip C1 lygiu)
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių agentūros veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje
 • per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros, inovacijų ar investicinių projektų valdymo srityse.

 Kiti:

 • inovacijų kūrimo, vystymo ar diegimo patirtis
 • ES fondų investicijų projektų vertinimo ir finansavimo patirtis
 • eksporto politikos išmanymas
 • įmonės procesų skaitmenizavimo patirtis
 • korporatyvinės valdysenos principų diegimo patirtis
 • verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis

Privalumai:

 • darbo kolegialiuose organuose patirtis
 • strateginis ir analitinis mąstymas
 • didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai
 • lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis
 • motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu
 • galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko).

3. Nepriklausomumo reikalavimai:

 • nebūti Inovacijų agentūros vadovu ar darbuotoju ir paskutinius vienerius metus nebūti ėjus tokių pareigų ir negavus atlygio iš Agentūros
 • paskutinius dvejus metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Inovacijų agentūros auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju
 • nebūti valdybos nariu, susijusiu tarpusavyje darbo santykiais su kitu (-ais) valdybos nariu (-iais) toje pačioje darbovietėje arba neiti kolegialaus organo ar komiteto nario pareigų tame pačiame juridiniame asmenyje kaip ir kitas (-i) valdybos narys (-iai)
 • nebūti valdybos nariu, kuris įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju
 • neturėti Agentūroje artimų asmenų, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje.

 Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas);

2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 2 priedas);

3. kandidato gyvenimo aprašymas;

4. motyvacinis laiškas (laisva forma).

 Taip pat kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1–2 punktuose.

 Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai teikia dokumentus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriui iki 2022 m. gegužės 20 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

Elektroniniu paštu [email protected] pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas,

arba

paštu, adresu Gedimino pr. 38, LT-01505 Vilnius, nurodant „Kandidatų atranka į viešosios įstaigos Inovacijų agentūros valdybos narius“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kontaktinis asmuo: Renata Lygienė, Inovacijų ir pramonės departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja, [email protected] , tel.: 8 706 64 679. Konsultacijos teikiamos pirmadienį ir trečiadienį, nuo 13:00 iki 15:00 val.


SKELBIMAS
APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO  ATRANKĄ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“ VALDYBOS NARIUS

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos nario pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai.

Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – Bendrovė, LITEXPO), juridinio asmens kodas  120080713, buveinės adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius, pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų, valstybinės svarbos ir kitokių renginių centras. Nuo 2006 metų Bendrovė yra ir pasaulinės parodų verslo asociacijos UFI narys, o nuo 2019 m. Tarptautinės konferencijų ir kongresų asociacijos (ICCA) narys. Bendrovė turi moderniausias ekspozicijų ir konferencijų erdves, pritraukia didžiausias Baltijos regiono parodas ir tarptautinius renginius.
LITEXPO  įmonių grupę sudaro patronuojanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO ir 2 dukterinės bendrovės: uždaroji akcinė bendrovė „Litexpo infrastruktūra“ ir „Litexpo events“.
LITEXPO akcijų paketą sudaro 3 328 814 akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur. LITEXPO akcijas valdo: 3 287 641 vnt. (98,76 proc., kurių vertė 9 534 158,9 Eur) Ekonomikos ir inovacijų ministerija (prieiga internete http://eimin.lrv.lt), likusias 41 173 vnt. (1,24 proc., kurių vertė 119 401,7 Eur) akcijų valdo 37 fiziniai asmenys.

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.litexpo.lt
Informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą:
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2021/03/LITEXPO-2021-2024-M.-STRATEGIJOS-SANTRAUKA.pdf
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2021/05/Auditoriaus-isvada-2020-m.-finansiniu-ataskaitu-rinkinys_nekonsoliduotas.pdf
https://www.litexpo.lt/wp-content/uploads/2021/05/Litexpo-lukesciu-rastas.pdf

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atranka vykdoma vadovaujantis:

  1. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr
  2. Valstybės tarnautojų ir kitų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasirenkamų asmenų,
kurie skiriami į valstybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairėmis nuoroda į 2022-03-01 įsakymą Nr. 4-298.

Atrankos būdas – kompetencijų vertinimas, esant poreikiui, pokalbis.

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

  1. Bendrieji reikalavimai:
  1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
  1.3. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
  1.4. per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

  2. Specialieji reikalavimai:
Privalomi:
  • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas vadybos, verslo, ekonomikos, teisės, turizmo studijų krypties išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis);
  • Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
  • Lietuvos įmonių teisinio reguliavimo išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje.

Privalumai:
  • turizmo projektų ir produktų kūrimo ar vystymo patirtis;
  • patirtis einant pareigas kolegialiuose organuose;
  • strateginis ir analitinis mąstymas;
  • didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai;
  • lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis;
  • motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu;
  • galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
  1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
  2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. motyvacinis laiškas (laisva forma) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
  6. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. kandidato valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija (taikoma ne Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojams);
  8. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1–2 punktuose.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.
Kandidatai teikia dokumentus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriui iki 2022 m. balandžio 6 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:
Elektroniniu paštu [email protected], pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.
arba
Paštu, adresu Gedimino pr. 38, LT-01505 Vilnius, nurodant „Ministerijos deleguojamo asmens atranka į uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos narius“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kontaktinis asmuo: Simonas Kriukas, Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus patarėjas, [email protected], tel.: 8 640 92517.

 


SKELBIMAS
APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKĄ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARATIJOS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos nario pareigas naujai stebėtojų tarybos 4 metų kadencijai.

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“, juridinio asmens kodas 110084026,  (toliau – Bendrovė, INVEGA) yra valstybės valdoma bendrovė, kurios akcininko teises ir pareigas įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
INVEGA akcininkė yra valstybė (100,00 proc. akcijų).
INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai:
  • teikti finansines paslaugas,
  • įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ INVEGA pavesta vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą , o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu INVEGA yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą.
INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus: kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus.
INVEGA veikla orientuota į valstybės finansuojamų priemonių, skirtų skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą ir ūkio subjektus veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros etapuose bei skirtų darbo vietų kūrimui ir (ar) išlaikymui ar konkurencingumo didinimui, įgyvendinimą. Dalis INVEGA įgyvendinamų priemonių ir veiklų įgyvendinamos ir finansuojamos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, į INVEGA valdomus kontroliuojančiuosius fondus grįžusias lėšas ir 2014 – 2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas.
INVEGA yra įsteigusi patronuojamąją (dukterinę) įmonę UAB „Kofinansavimas“, kurios veikla yra rizikos kapitalo fondų steigimas ir valdymas, rizikos kapitalo investavimas bei investicinės ir finansinės konsultacijos. UAB „Kofinansavimas“ valdo viešąjį rizikos kapitalo fondą „Koinvesticinis fondas“, kuriuo siekiama vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.invega.lt.
Informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą:
https://invega.lt/doclib/oemnkshuoieh7tk16nj9e8q2pgb4fb26
https://invega.lt/doclib/m9t2zofvfx22pt3127xrkuekcsy7b61s
https://invega.lt/doclib/2jwlrfvknqzkxzutvagf3catwd7g8seh

Bendrovės kolegialus valdymo organas – stebėtojų taryba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai, 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atranka vykdoma vadovaujantis:
  1. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr
  2. Valstybės tarnautojų ir kitų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į valstybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairėmis nuoroda į 2022-03-01 įsakymą Nr. 4-298.

Atrankos būdas – kompetencijų vertinimas, esant poreikiui, pokalbis.

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
 
  1. Bendrieji reikalavimai:
  1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
  1.3. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti kolegialaus organo nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
  1.4. per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

  2. Specialieji reikalavimai:
Privalomi:
  • Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
  • turi neatlikti funkcijų, susijusių su ūkio šakos, kurioje veikia INVEGA, politikos formavimu.

Privalumai:
  • Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
  • darbo patirtis eksporto skatinimo politikos ar strategijos formavimo srityse;
  •finansavimo rizikų vertinimo ir valdymo žinios bei patirtis;
  • patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse;
  • lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis;
  • motyvacija ir galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
  1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
  2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. motyvacinis laiškas (laisva forma) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
  6. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. kandidato valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija (taikoma ne Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojams);
  8. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1–2 punktuose.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai teikia dokumentus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriui iki 2022 m. balandžio 6 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:
Elektroniniu paštu [email protected], pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.
arba
Paštu, adresu Gedimino pr. 38, LT-01505 Vilnius, nurodant „Ministerijos deleguojamo asmens atranka į uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narius“.
Kontaktiniai asmenys:
 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kontaktinis asmuo: Simonas Kriukas, Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus patarėjas, [email protected], tel.: 8 640 92517.

 


SKELBIMAS
APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKĄ Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VALDYBOS NARIUS

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti valstybės įmonės Registrų centro valdybos nario pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai.

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Įmonė, Registrų centras), juridinio asmens kodas 124110246, - pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas ir pažangios valstybės bei visuomenės partneris, puoselėjantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene ir suinteresuotomis šalimis. Registrų sistemos pagrindą sudaro 6 pagrindiniai valstybės registrai, iš kurių 5 pagrindinių valstybės registrų tvarkytojas yra Registrų centras. Pagrindinės Registrų centro veiklos yra registrų objektų registravimas ir duomenų teikimas.
Be viešųjų paslaugų teikimo Registrų centras vykdo ir komercinę veiklą: išduoda kvalifikuotus energinio naudingumo sertifikatus, atlieka individualų nekilnojamojo turto vertinimą bei kadastrinius matavimus.
Įmonės interneto svetainės adresas: www.registrucentras.lt,
Informacija apie Įmonės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą:
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/apie/administracine/Valstyb%C4%97s%20%C4%AFmon%C4%97s%20Registr%C5%B3%20centras%202021-2024%20m.%20veiklos%20strategija.pdf
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/apie/fin_ataskaitos/RC_FA_2020.pdf
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/apie/administracine/2021%20RC%20l%C5%ABkes%C4%8Di%C5%B3%20ra%C5%A1tas.pdf
Įmonės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 7 narių, iš kurių 5 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas ir 1 darbuotojų atstovas. Įmonės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atranka vykdoma vadovaujantis:
  1. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr;
  2. Valstybės tarnautojų ir kitų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į valstybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairėmis: nuoroda į 2022-03-01 įsakymą Nr. 4-298.

Atrankos būdas – kompetencijų vertinimas, esant poreikiui, pokalbis.

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į Įmonės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
 
  1. Bendrieji reikalavimai:
  1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
  1.3. turi būti nepriekaištingos reputacijos.
  2. Specialieji reikalavimai:
Privalomi:
  • aukštasis universitetinis ar jam prilygintas vadybos, verslo, ekonomikos arba teisės studijų krypties išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis);
  • per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo (juridinio subjekto ar padalinio vadovo) patirtis;
  • Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
  • Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje.

Privalumai:
  • patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse;
  • įmonės teisinės formos keitimo į akcinę bendrovę išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
  • darbo kolegialiuose organuose patirtis;
  • strateginis ir analitinis mąstymas;
  • didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai;
  • lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis;
  • motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu;
  • galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
  1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
  2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. motyvacinis laiškas (laisva forma) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
  6. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. kandidato valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija (taikoma ne Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojams);
  8. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1–2 punktuose.
 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo data – kandidatai paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti iki 2022-04-06.
Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:
Elektroniniu paštu [email protected], pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.
arba
Paštu, adresu Gedimino pr. 38, LT-01505 Vilnius, nurodant „Valstybės tarnautojo atranka į valstybės įmonės Registrų centro valdybos narius“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kontaktinis asmuo: Simonas Kriukas, Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus patarėjas, [email protected], tel.: 8 640 92517.

 


SKELBIMAS

APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKĄ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOKSIKA“ VALDYBOS NARIUS

 

 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ valdybos nario pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai.

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (toliau – Bendrovė, „Toksika“), juridinio asmens kodas 244670310 – licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.
Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju bendrovės transportu. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose:
    • Vilniuje – bendrovės administracija, atliekų surikimo ir saugojimo aikštelė;
    • Klaipėdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
    • Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;
    • Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.
„Toksika“ pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos LST ISO 45001:2018 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.
„Toksika“ privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.
Bendrovės interneto svetainės adresas: www.toksika.lt
Informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą:
https://toksika.lt/wp-content/uploads/2021/04/TOKSIKA-strategija-2021-2024-sutrumpinta.pdf
https://toksika.lt/wp-content/uploads/2021/04/TOKSIKA-veiklos-ataskaita-2020.pdf
https://toksika.lt/wp-content/uploads/2019/05/rastas_del_valstybes_lukesciu.pdf
Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 3 narių, iš kurių 2 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atranka vykdoma vadovaujantis:
  1. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr;
  2. Valstybės tarnautojų ir kitų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į valstybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairėmis: nuoroda į 2022-03-01 įsakymą Nr. 4-298

Atrankos būdas – kompetencijų vertinimas, esant poreikiui, pokalbis.

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
 
   1. Bendrieji reikalavimai:
  1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
  1.3. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
  1.4. per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

  2. Specialieji reikalavimai:
Privalomi:
   • Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas vadybos, verslo, ekonomikos, teisės studijų krypties išsilavinimas (ne žemesnis nei magistro laipsnis);
   • Pavojingų atliekų tvarkymo sektoriaus ir veiklos reguliavimo principų išmanymas;
   • Europos Sąjungos ir nacionalinių aplinkosaugos strateginių tikslų išmanymas;
   • Pavojingųjų atliekų identifikavimo problematikos išmanymas;
   • Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
   • Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje.

Privalumai:
  • Patirtis strateginio valdymo, veiklos ar paslaugų vystymo, verslo plėtros ar investicinių projektų valdymo srityse;
  • Strateginis ir analitinis mąstymas;
  • Didelės apimties informacijos apdorojimo gebėjimai;
  • Lyderystė, gebėjimai dirbti komandoje ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis;
  • motyvacija dirbti kolegialaus organo nariu;
  • galimybės įsitraukti į kolegialaus organo veiklą (skirti pakankamai laiko).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
  1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
  2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. motyvacinis laiškas (laisva forma) Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
  6. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  7. kandidato valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija (taikoma ne Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės tarnautojams);
  8. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1–2 punktuose.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo data – kandidatai paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti iki 2022-04-06.

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:
Elektroniniu paštu [email protected], pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.
arba
Paštu, adresu Gedimino pr. 38, LT-01505 Vilnius, nurodant „Valstybės tarnautojo atranka į uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ valdybos narius“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kontaktinis asmuo: Simonas Kriukas, Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus patarėjas, [email protected], tel.: 8 640 92517.

 

 

 


 

Informacija apie PATVIRTINTĄ žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektĄ

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-117-(1.17 E.).

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. [email protected]).

 

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. [email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-6-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59608.

 


 

Informacija apie PATVIRTINTĄ žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektĄ

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.).

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. [email protected]).

 

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. [email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-5-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59991.

 


INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu
Nr. 1P-116-(1.17 E.).

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. [email protected]).

 Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. [email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-4-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt, paslaugos numeris – ZPVP-59538.


Informacija apie PATVIRTINTĄ žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektĄ

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. 1P-81-(1.17 E.).

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. [email protected]).

 

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. [email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 7VPĮ-3-(14.7.126 E) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-58281.

 


 

Informacija apie PATVIRTINTĄ žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektĄ

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1P-77-(1.17 E.).

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. [email protected]).

 

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. [email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-1-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-57756.

 


 

Informacija apie PATVIRTINTĄ žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektĄ

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektai), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu
Nr. 1P-394-(1.17 E.).

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas. [email protected]).

 

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Teritorijų planavimo veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p. [email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

 

Susipažinti su priimtu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 7VPĮ-2-(14.7.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas projektas, galima Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-52691.

 


Informacija apie parengtĄ žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektĄ

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projektas (toliau – ŽPVP projektas), kuriam žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1P-122-(1.17 E.). ŽPVP projektas yra patikslintas po derinančių institucijų pastabų ir teikiamas visuomenei susipažinti.

Projekto organizatorius – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Gedimino pr. 38,
LT-01104 Vilnius, adresas internete www.eimin.lt, atsakingas asmuo – Ekonomikos plėtros departamento Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas Virginijus Pašakarnis, tel. (8 706) 64832, mob.
tel. 8 (640) 14711, el. paštas
[email protected]).

 

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), Kaunas 44192 (verslo centras „Kauno Dokas“), adresas internete www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo – Geologijos ir žemėtvarkos veiklos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. (8 682) 50644, faks. (8 37) 205 227,
el. p.
[email protected]).

 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 44 „Dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – Kauno LEZ) detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę; Visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus galima nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki lapkričio 18 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris ŽPDRIS – ZPVP-59991. Pasiūlymus taip pat galima teikti Projekto organizatoriaus ar Projekto rengėjo nurodytais adresais ar atsakingų asmenų el. paštu.


 

 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-25