• Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-149 
 • Pakeitus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, nuostatas, tikslinamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatos dėl projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpio (docx)
  Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2023 m. vasario 22 d. el. paštu: [email protected]
 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) pakeitimas (docx), patvirtintas 2022 m. rugsėio 1 d. įsakymu Nr. 4-960. PFSA 7 priedas (docx) išdėstytas nauja redakcija. 
 • Viešam aptarimui teikiamas priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2022 m. birželio 14 d. (imtinai) el. paštu: [email protected]Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas inicijuotas, atsižvelgiant į 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 528 pakeitimą, priimtą 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 316, kuriuo viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) Inovacijų agentūrai (toliau – IA) pavedamos funkcijos, susijusios su visuotinės dotacijos būdu įgyvendinamomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų priemonėmis, kurias kuruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA), o jų įgyvendinimą koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kadangi minėtų priemonių įgyvendinimo koordinavimą perima IA, siekiant nenutrūkstamo investicijų administravimo kelių institucijų – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA), VšĮ „Versli Lietuva“, MITA – konsolidavimo proceso metu, kai vienoje įstaigoje siekiama sutelkti su technologijų ir inovacijų politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas (šios funkcijos pavedamos atlikti LVPA,  kuri po LVPA reorganizavimo – IA), reikalinga pakeisti priemonės „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą, pakeičiant įgyvendinančiąją instituciją ir kitas su šiuo keitimu susijusias nuostatas.

Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851)


Kvietimas Nr. 5 (pradedantiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“

Kvietimas Nr. 6 (brandiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2021-10-11(09:00 val.) iki 2021-10-31 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (docx) pakeitimai, patvirtinti 2021 m. spalio 5 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1051 (docx). Susiję kiti dokumentai skelbiami čia:

    paraiškos forma (docx) pradedantiems inovatoriams

    paraiškos forma (pdf.)brandiems inovatoriams

 • Aprašo 4 priedas (docx). Projekto atititikties projektų atrankos kriterijams vertinimas.
 • ,,Vienos įmonės“deklaracija.
 • Aprašo 7 priedas (docx). Dotacijos sutartis.

Konsultuoja:  dėl paraiškų teikimo per DMS MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Inga Masilionytė-Larionova, el.p. [email protected], tel. + 370 664 22923.

 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 4-1051.  
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) pakeitimą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2021 m. rugjūčio 19 d. (imtinai) el. paštu: [email protected].

          Siekiant užtikrinti tinkamą rodiklių rezultatų pasiekimą ir jų registravimą SFMIS2014 pagal priemonę „Inočekiai“, numatoma patikslinti šios priemonės įgyvendinimo planą (toliau – PĮP), įtraukiant įvedamus rodiklius, kurių rezultatai bus registruojami pagal projektų vykdytojų pateiktą informaciją. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad numatoma skelbti naują kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“, tikslinami projektų atrankos kriterijai, kurie pateikti tvirtinti Stebėsenos komitetui. Tikslinamos nuostatos dėl projektų sutarčių sudarymo galutinio termino, vertinimo, dėl sutarčių pratęsimo galimybės ir kitos nuostatos, kurios, užtikrintų projektų įgyvendinimą laiku. Priemonės „Inočekiai“ PFSA bus keičiamas tik patvirtinus PĮP pakeitimą bei projektų atrankos kriterijus. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).   

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inočekiai“ projektų atrankos kriterijų pakeitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2021 m. birželio 28 d. el. paštu: [email protected]. PRIDEDAMA: Gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).   

Projektas inicijuotas, kadangi Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, negali būti strateginiu dokumentu naujuose planuojamuose skelbti 2021 m. kvietimuose, keičiami kriterijai ir nustatomas naujas strateginis dokumentas -  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 4-217 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ -  , kurio nuostatas turi atitikti projektai.

 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 4-904.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. rugsėjo 24 d. el. paštu: [email protected] Papildyta: Pastabų derinimo lentelė
  Atsižvelgiant į sprendimą pratęsti projektų finansavimo sutarčių sudarymo terminus, projektu siūloma papildyti finansavimo sąlygų aprašo nuostatas dėl galutinės projektų finansavimo sutarčių sudarymo datos
 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-540.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx), kuriuo atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą 1,5 mln. eurų (iki 7,5 mln. eurų) didinama priemonei įgyvendinti skirta ES fondų lėšų suma. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. birželio 17 d. el. paštu: [email protected] Papildyta: Pastabų derinimo lentelė
 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 4-182.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia priemonės Nr. 01.2.1-MITA-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą (docx), kuriuo siūloma: didinti kvietimo sumą brandiesiems inovatoriams iki 4 380 000 Eur, taip pat atliekami techninio pobūdžio pakeitimai, susiję su pakeitimais dėl teisės aktų nuorodų teikimo. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2020 m. kovo 24 d. el. paštu: [email protected]Papildyta: Pastabų derinimo lentelė

     Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851)


Kvietimas Nr. 4 (pradedantiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-01-17(09:00 val.) iki 2021-03-31 (24:00 val.)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (CERN projektams)

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

         Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (docx.) pakeitimai, patvirtinti 2020 m. sausio 9 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-8 (docx.). 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. [email protected], tel. + 370 604 79827.

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Minėto aprašo keitimo priežastys nurodomos prisegtuke (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. lapkričio 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]Papildyta: pastabų ir (ar) pasiūlymų lentelė (docx).
 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 4-577.  
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2019 m. rugsėjo 26 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected]
  Priemonės „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašas keičiamas dėl patikslinto kriterijaus (19.2 papunktis, pakeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatos, todėl tikslinamas kriterijus), kiti punktai, susiję su sumaniosios specializacijos programa, keliuose punktuose atnaujintos nuorodos, patikslintas reikalavimas dėl teikiamų dokumentų (56.6 papunktis, tikslinama siekiant užtikrinti reikalaujamo dokumento pateikimo faktą), kiti punktai keičiami dėl pasikeitusių Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatų.

Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851)


Kvietimas Nr. 1 (pradedantiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“(Atnaujintas kvietimas)

Kvietimas Nr. 2 (brandiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“ (Atnaujintas kvietimas)

Kvietimas Nr. 3 ("Seal of Excellence") teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“(paraiškų priėmimas sustabdytas)

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-27 (09:00 val.) iki 2021-03-31 (24:00 val.)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (pradedantiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (brandiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma ("Seal of Excellence")

Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-241 (doc, pdf). 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. [email protected], tel. (8 5) 264 4712

 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2019 m.sausio 22 d. įsakymu Nr. 4-44.  
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. gruodžio 3 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (docx), patvirtintas 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 4-482.  
 • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. liepos 13 d. Pastabas siųsti el. paštu: [email protected].
 • Priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf), patvirtintas 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-241.  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx.)  Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. kovo 19 d. el. paštu: [email protected]. PAPILDYTA: socialinių ir ekonominių partnerių gautų pastabų derinimo lentelė (pdf.)
 • Priemonės „Inočekiai“ įgyvendinimo planas (pdf), patvirtintas 2017 m. gruodžio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-726.  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ įgyvendinimo planą (docx) bei rodiklio „Investicijas gavusios įmonės išlaidos MTEP veikloms“ skaičiavimo metodikos projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. spalio 18 d. el. paštu: [email protected]
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Inočekiai“ projektų atrankos kriterijus (docx.)  Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2017 m. spalio 18 d. el. paštu: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-22