Klasteriai

Klasteris - tai įmonių ir kitų subjektų savanoriška santalka, veikianti partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu, siekia padidinti sukuriamą pridėtinę vertę (Lietuvos klasterių plėtros koncepcija).

Klasterio nariai siekia suvienyti jėgas tam, kad būtų gaunama abipusė nauda, greičiau vyktų naujų produktų, paslaugų ar technologijų kūrimo procesai bei jų įvedimas į rinką, būtų skatinamos inovacijos bei mokslo ir verslo bendradarbiavimas.

KOKIE KLASTERIO PRIVALUMAI?

  • skatina inovacijas ir didina ekonomikos augimą,

  • skatina žinių ir patirties perdavimą,

  • padeda plėtoti naujas idėjas ir verslą,

  • skatina eksporto plėtrą, prisideda prie įmonių tarptautiškumo didinimo, padeda pasiekti užsienio rinkas ir rasti naujų verslo partnerių,

  • padeda pritraukti naujas technologijas, kvalifikuotą darbo jėgą, investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (toliau – MTEPI),

  • stiprina atskirų klasterio narių žmogiškuosius, techninius, mokslinius, kapitalo, inovacinius, partnerystės ir kitokius pajėgumus,

  • suteikia galimybę pasinaudoti unikaliais specializuotais ištekliais ir sustiprinti klasterio narių konkurencinį pranašumą,

  • padeda mažinti mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) veiklos kaštus, ypač MTEPI srityje,

  • paruošia palankias sąlygas augti MVĮ,

  • padeda sumažini riziką ir didina sėkmės tikimybę renkantis naujas MTEPI kryptis.

Lietuvoje šiuo metu klasterizacijos procesų plėtrai skiriamas didelis dėmesys. Kuriama klasteriams palanki aplinka, plėtojami tarptautiniai ryšiai ir skatinamas įsiliejimas į tarptautinius klasterius, siekiant Lietuvoje turėti aukšto lygio inovatyvius klasterius, kadangi inovacijų tinklai mažoms ir vidutinėms įmonėms sudaro palankią aplinką kurti inovacijas ir plėtoti sąsajas su didelėmis įmonėmis ir tarptautiniais partneriais. 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu koncentruojamasi į esamų klasterių stiprinimą, augimą, brandos didinimą bei jų tarptautiškumą.

Siekiant Lietuvoje skatinti klasterių kūrimąsi ir plėtrą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-131 buvo patvirtinta ( 2017m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 4-601 daryti pakeitimai) Lietuvos klasterių plėtros koncepcija.

Už klasterių fasilitavimą Lietuvoje yra atsakinga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), kuri konsultuoja klasterių kūrimosi, vystymosi, plėtros, strategijos formavimo, inovacijų bei teisiniais klausimais, padeda surasti partnerių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

MITA įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ES fondų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra“ (InoLink). Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti jų augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Projekto metu organizuojamos klasterių brandinimo sesijos, teikiamos ekspertinės konsultacijos, organizuojami informaciniai bei partnerių paieškos renginiai, teikiamos konsultacijos dėl tarptautinių narių įtraukimo į klasterius bei Lietuvos SVV įsitraukimo į tarptautinius klasterius.

Didžiausią potencialą turintys klasteriai (anglų kalba)

                                                                        Klasterių narių skaičius pagal EVRK sektorius 2018 m. duomenimis

 
                                                                                       Klasterių narių skaičius pagal 2018 m.

Pagal 2019 m. Lietuvos klasterizacijos studiją. Studijos autoriai: dr. Erika Vaiginienė, dr. Reda Nausėdaitė, Daiva Mažeikaitė Lietuvos

 

LIETUVOS KLASTERIŲ SĖKMĖS ISTORIJOS

Žemiau pateikiama keletas susikūrusių klasterių sėkmės pavyzdžių Lietuvoje, kurių susiformavimo pagrindas – ilgalaikis bendradarbiavimas tarpusavyje vystant naujus produktus ar paslaugas bei galimybė kartu užimti didesnę rinkos dalį, taip padidinant bendrą klasterio įmonių konkurencingumą.

logo mazesnis

 kld-iVita-logo-RGB-bl-v1.png

 

Daugiau informacijos:

Lietuvos klasterizacijos studija, 2019m.

Lietuvos klasterių plėtros koncepcija

www.klaster.lt  

Lietuvos klasterių žemėlapis

Lietuvos klasterizacijos studija, 2017

Klasterių fasilitavimo pavyzdinių modelių studija, 2013 m.

Klasterių studija, 2012 m.

Klasterių kūrimuisi perspektyvios sritys, 2009 m.

http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/index_en.htm 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23