Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimas

Valstybės informacinių išteklių (toliau – VII) svarbos vertinimas atliekamas siekiant įvertinti duomenų, kurie tvarkomi institucijų steigiamose, kuriamose ir (ar) valdomose valstybės informacinėse sistemose ar registruose (toliau – informacinės sistemos) svarbą, ir šio vertinimo rezultatų pagrindu duomenis bei informacines sistemas, kuriose šie duomenys yra tvarkomi, priskirti atitinkamai VII rūšiai. Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą VII pagal duomenų svarbą skirstomi į ypatingos svarbos, svarbius, vidutinės svarbos ir mažai svarbius VII.

VII sudarančių duomenų, kurie tvarkomi informacinėse sistemose, svarba vertinama pagal tai, kokius padarinius valstybei, jos institucijoms ir (ar) gyventojams gali sukelti šių duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (ar) prieinamumo pažeidimas šiose srityse: gynyba, nacionalinis saugumas ir žvalgyba, tarptautiniai santykiai ir tarptautinė prekyba, viešasis saugumas ir teisėsauga, prekyba, ekonomika ir viešieji finansai, viešosios ir administracinės paslaugos.

VII svarba vertinama ne tik informacinės sistemos steigimo stadijoje, bet ir įvykus esminiams pokyčiams jau naudojamos informacinės sistemos duomenų struktūroje, galinčiais lemti VII sudarančių duomenų ir informacinės sistemos priskyrimą kitai VII rūšiai.

Siekiant užtikrinti, kad VII svarba būtų vertinama iš veiklos, o ne vien tik techninės perspektyvos, už VII svarbos vertinimą atsakingu skiriamas informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinis, šiame procese pagal kompetenciją dalyvaujant saugos įgaliotiniui ir asmens duomenų apsaugos pareigūnui. VII svarbos vertinimo rezultatus instituciniu lygmeniu vertina ir derina Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Pagal VII svarbos vertinimo rezultatus formuojama VII saugos politika, nustatomos sutarčių su informacinių technologijų paslaugų teikėjais sąlygos, priimami sprendimai dėl naudojimosi debesijos paslaugomis, projektuojamos informacinės sistemos, įvertinamas VII priskyrimo ypatingos svarbos infrastruktūrai poreikis.

Daugiau apie esminius VII svarbos vertinimo proceso principus galite rasti čia

VII svarbos vertinimą reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 576 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2.  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“

Metodinė medžiaga VII svarbos vertinimui atlikti

VII svarbos vertinimo mokymų metodinė medžiaga:čia

VII svarbos vertinimo mokymų garso įrašai:čia

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie VII svarbos vertinimą rasite: čia

VII svarbos vertinimo froma:parsisiųsti

Klausimus VII svarbos vertinimo klausimais galite pateikti el. paštu: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-03-24