BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Tikrinamo ūkio subjekto teisės

Teisė pasirengti patikrinimams:

 • Teisė žinoti, ar ūkio subjektas bus tikrinamas einamaisiais metais ar kitu trumpesniu laikotarpiu. Patvirtinti ūkio subjektų planinių patikrinimų sąrašai (planai) ir jų pakeitimai viešai skelbiami priežiūros institucijos interneto svetainėje arba apie įtraukimą į planus ūkio subjektai informuojami individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

PASTABA: Išimtys gali būti taikomos specialiems planiniams patikrinimams (pavyzdžiui, vykdant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Muitinės departamento ar Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimus ir kt.), kai apie planinius patikrinimus ūkio subjektai nėra informuojami.

 • Teisė būti informuotam apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą prieš 10 darbo dienų raštu arba elektroniniu būdu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Priežiūros institucijos pranešime turėtų būti nurodyta: atliekamo patikrinimo pagrindas, terminas, dalykas ir preliminarus dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti priežiūrą atliekančiam subjektui, sąrašas.
PASTABA: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos visi patikrinimai vykdomi išimtinai be įspėjimo, prieš kitų priežiūros institucijų patikrinimus pranešimas nesiunčiamas teisės aktų nustatytais atvejais. Išimtiniais atvejais įspėjimo terminas gali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų (pvz., dalies Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimų atveju).
 • Interneto svetainės www.verslovartai.lt skiltyje „Kontroliniai klausimynai“ ir priežiūros institucijų interneto svetainėse susipažinti su priežiūros institucijų parengtais atskirų ūkinės veiklos sričių kontroliniais klausimynais.

Teisė į konsultaciją ir informaciją:

 • Teisė gauti priežiūros institucijos konsultaciją ar kitą informaciją teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais pagal priežiūros institucijos kompetenciją;
 • Ūkio subjektui poveikio priemonės netaikomos, jeigu jis savo veikloje vadovavosi priežiūros institucijos rašytine, viešai paskelbta ar kitaip įpareigojančia konsultacija, kuri vėliau pripažįstama klaidinga, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

PASTABA:

 1. Atskiri teisės aktai (pvz., Mokesčių administravimo įstatymas) gali numatyti arba priežiūros institucijos gali savanoriškai prisiimti atsakomybę už klaidingą konsultavimą telefonu, įsipareigodamos netaikyti poveikio priemonių už pažeidimus dėl klaidingų konsultacijų, suteiktų telefonu, esant pokalbių įrašymo ir skambinančio asmens nustatymo galimybėms.
 2. Sprendimą dėl poveikio priemonių netaikymo priima priežiūros institucija atsižvelgdama, į tai, kad klaidinga priežiūros institucijos konsultacija nesudaro pagrindo netaikyti poveikio priemonių skyrimui, esant bent vienai iš Viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio 3 dalyje numatytų aplinkybių:
  1. po konsultacijos buvo pakeistas teisinis reglamentavimas;
  2. ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga ir iki pažeidimo nustatymo praėjęs terminas buvo pakankamas pažeidimams ištaisyti;
  3. poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;
  4. jeigu teisės aktuose klaidinga konsultacija yra numatyta kaip ūkio subjekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė.
 3. Priežiūros institucijų interneto svetainėse specialioje skiltyje „Ūkio subjektų veiklos priežiūra“ ūkio subjektas gali rasti šią informaciją:
  1. ūkio subjekto ūkinei veiklai taikytinų ir reikalavimus numatančių teisės aktų sąrašus/sąvadus;
  2. kontrolinius klausimynus;
  3. priežiūros institucijos patikrinimų atlikimo tvarką ir priimtų sprendimų apskundimo tvarką;
  4. informaciją apie konsultavimą.

Teisė žinoti patikrinimo pagrindą:

 • Ūkio subjekto atstovas turi teisę reikalauti, kad tikrintojas prisistatytų ir pateiktų dokumentus, patvirtinančius savo įgaliojimus.

PASTABA: Dažniausias įgaliojimus patvirtinantis dokumentas yra Valstybės tarnautojo pažymėjimas:

Valstybės tarnautojo pažymėjimo pavyzdys

Visais patikrinimų atvejais – tikrintojas privalo pateikti, o ūkio subjekto atstovas turi teisę susipažinti su priežiūros institucijos pavedimu (sprendimu) atlikti patikrinimą, kuriame turi būti nurodyta:

 • asmens, kuriam pavesta atlikti patikrinimą duomenys (vardas ir pavardė, pareigos);
 • duomenys apie patikrinimą (patikrinimo tikslas ir rūšis, adresas bei konkreti patikrinimo diena arba patikrinimo laikotarpis).
PASTABA: Pareigą tikrintojui turėti institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą pavedimą atlikti patikrinimą numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“.
 • Prieš pradedant neplaninį patikrinimą ūkio subjektui įteikiama patvirtinta pavedimo (sprendimo) atlikti neplaninį patikrinimą kopija.

Teisė dalyvauti patikrinimo procese:

 • Teisė dalyvauti asmeniškai arba paskirti atstovą (tokį sprendimą priima ūkio subjekto vadovas) patikrinimo metu tikrinant faktines aplinkybes;
 • Teisė susipažinti su patikrinimo metu surinkta informacija, patikrinimo aktu ir žodžiu arba raštu teikti paaiškinimus;
 • Teisė patikrinimo metu teikti klausimus tikrintojams ir gauti jų konsultaciją, (kiek tai netrukdo siekti patikrinimo tikslų);
PASTABA: Ūkio subjektų konsultavimas veiklos vykdymo klausimais, yra neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymo dalis, tačiau teisė gauti tikrintojų konsultaciją patikrinimo metu nėra absoliuti. Atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo 362 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, įtvirtinančias metodinės pagalbos teikimo principą, patikrinimų metu konsultacijos neteikiamos, jeigu jos trukdytų siekti ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų.

Teisė patikrinimo metu priežiūros institucijai neteikti dokumentų, jeigu:

 • tikrintojas prašo konkrečios formos dokumentų ar duomenų, kurių rengimas nenumatytas teisės aktuose ir tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas, kas reikalautų neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų;
 • dokumentai ar jų kopijos jau pateikti kitai priežiūros institucijai ir raštu nurodomas jų turėtojas.

Teisė į sąžiningą priežiūrą:

 • Teisė kreiptis į priežiūros institucijos vadovą dėl tikrintojų įgaliojimų viršijimo ar kitų neteisėtų veiksmų;
 • Teisė teisės aktų nustatyta tvarka skųsti teismui ūkio subjekto teises ar teisėtus interesus galimai pažeidžiančius priežiūros institucijos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus;
 • Teisė, susidūrus su korupcinio pobūdžio veiksmais ar elgesiu, kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą;
 • Teisė išimtiniais atvejais išvengti poveikio priemonių taikymo už teisės aktų reikalavimų pažeidimus:
  • Pirmaisiais veiklos metais už pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, tikrintojui nustatant terminą pažeidimams pašalinti, išskyrus atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus yra labai reikšmingi;

PASTABA:

 1. Teisės aktų reikalavimo pažeidimo įvertinimą atlieka ir sprendimą dėl poveikio priemonių netaikymo priima priežiūrą atliekanti institucija.
 2. Didžioji dalis (43) priežiūros institucijų pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojo aukščiau įvardintą nuostatą dėl atleidimo nuo poveikio priemonių taikyti visų poveikio priemonių rūšių atžvilgiu. Deklaracijos nepasirašiusios priežiūros institucijos Viešojo administravimo įstatymu (364 straipsnio 7 dalis) yra įpareigotos netaikyti tik tų poveikio priemonių, kurios susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu.                                                                                                                                                                             2.1. Už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurie priežiūros institucijos įvertinti kaip mažareikšmiai;

PASTABA:

 1. Teisės aktų reikalavimo pažeidimo įvertinimą atlieka ir sprendimą dėl poveikio priemonių netaikymo priima priežiūrą atliekanti institucija, vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Priežiūros institucija netaiko poveikio priemonių ūkio subjektams, jeigu nustatytas teisės aktų reikalavimų pažeidimas yra mažareikšmis. Teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie laikomi mažareikšmiais konkrečiose ūkio subjektų veiklos srityse, ar tokių pažeidimų kriterijai nurodomi priežiūros institucijos teisės aktuose.

  2.1. Tais atvejais, kai patikrinimo metu naudojami kontroliniai klausimynai – už reikalavimų, kurie į juos neįtraukti, tikrintojui pažeidimus nustatant terminą pažeidimams pašalinti;
PASTABA: Už reikalavimų, kurie neįtraukti į kontrolinį klausimyną, nesilaikymą tikrinamiems ūkio subjektams poveikio priemonės netaikomos, išskyrus išimtinius atvejus, kai jos būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras į kontrolinį klausimyną neįtrauktas aspektas tam tikromis aplinkybėmis yra esminis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įspėtas ir konsultuotas dėl jų nesilaikymo.
 • Teisė dalyvauti rengiant, keičiant ar periodiškai peržiūrint kontrolinius klausimynus, o jeigu atitinkamai veiklos sričiai klausimyno nėra – skatinti kontrolinio klausimyno sukūrimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23