Pagrindiniai teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739). Įstatymo 15 straipsnio 8 dalis nustato, kad klasifikatoriai tvarkomi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 247 ,,Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 32-1047; 2011, Nr. 75-3607). Vyriausybės nutarimu patvirtintos klasifikatorių tvarkymo taisyklės ir  klasifikatorių tvarkytojų sąrašas.
  3. 2009 m. spalio 29 d. Komisijos rekomendacija (EB) Nr. 824/2009 „Dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO-08) naudojimo“ (OL 2009 L 292, p. 31).
  4. 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1022/2009, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 1738/2005, (EB) Nr. 698/2006 ir (EB) Nr. 377/2008 nuostatas dėl Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus (ISCO) (OL 2009 L 283, p. 3). Šiais Europos Komisijos teisės aktais nustatytos ISCO-08 taikymo pradžios datos Europos Sąjungos šalyse.
  5. 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 45-2199). Įsakymu patvirtinta klasifikatoriaus rengimo, atnaujinimo, duomenų registravimo ir naudojimo tvarka, profesijos įregistravimo paraiškos forma.
  6. 2019 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-756 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (TAR, 2019-12-27, Nr. 21415). Įsakymu sudaryta tarpžinybinė Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisija, skirta profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti, ir patvirtintas komisijos darbo reglamentas.
  7. 2013 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 30-1492; 2013, Nr. 72-3621; TAR, 2019-01-16, Nr. 604; TAR, 2019-03-28, Nr.5069). 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23