Reglamentai

 • 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2366, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2365, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2364, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2015/2342, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarnybos direktyvos 2004/18/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2341, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2015/2171, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2015/2170, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 868/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2013 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1336/2013, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybų direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nusotatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/2011, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybų direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2011 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 842/2011, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1564/2005 lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2009 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1150/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1564/2005 nuostatos dėl pagal Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB skelbiamų viešųjų pirkimų skelbimų standartinių formų lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2007 m. gruožio 4 d. Komisijos reglamentas Nr. 1422/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas lietuvių kalba  ir anglų kalba 
 • 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius skelbimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2004 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.1874/2004, iš dalies keičiantis Europos parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl ribų, taikomų viešųjų pirkimų tvarkai lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2151/2003, pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) lietuvių kalba  ir anglų kalba
 • 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles lietuvių kalba  ir anglų kalba
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-07