Energetika

Parama energetikos sektoriui
Ekonmikos augimo veiksmų programa

4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 1 priemonių grupės „Energijos tiekimo tinklai“ priemonės 

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Maksimalus paramos dydis projektui pagal priemonę,
mln. Lt
1. Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra 30
   
2. Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra -
   
3. Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra 15
   
4. Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra 6
   
5. Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas -
   

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 4 priemonių grupės „Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas“ priemonės

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Maksimalus paramos dydis projektui pagal priemonę,
mln. Lt
5. Energijos gamybos efektyvumo didinimas 15
   
6. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai 18
   
7. Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu 8
   
8. Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 4
   
9. Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys BPD 1.2 priemonės naudos ir kokybės vertinimo kriterijus 3
   
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-21