BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Stambus projektas yra suprantamas kaip apdirbamosios gamybos arba duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis, pagal kurią investuotojas įsipareigoja per penkerius metus nuo jos įsigaliojimo dienos įsteigti ne mažiau kaip 150  naujų darbo vietų ir investuoti ne mažiau kaip 20 milijonų eurų privačių kapitalo investicijų (200 naujų darbo vietų ir 30 milijonų eurų privačių kapitalo investicijų, kai investuojama Vilniuje).

Valstybei svarbaus projekto statusas. Visi stambūs projektai (SP), dėl kurių sudarytos SP investicijų sutartys, automatiškai gauna valstybei svarbių projektų statusą nuo jų įrašymo į SP sąrašą momento. Valstybei svarbaus projekto statuso suteikimo procesas trumpinamas maždaug 6 mėn.

0 proc. pelno mokestis, taikomas iki 20 metų terminui. Nuo SP investicijų sutarties įsigaliojimo dienos stambaus projekto investuotojams, kurie investuoja ne mažiau kaip 20 mln. eurų CAPEX ir sukuria ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų (30 mln. ir 200 naujų darbo vietų investuojant Vilniuje), taikomas 0 proc. pelno mokestis iki 20 metų terminui, jei laikomasi abiejų SP reikalavimų. (Papildomos paskatos investicijoms, viršijančioms 100 mln. eurų CAPEX, bus apibrėžtos EK konkrečiam stambiam projektui, atsižvelgiant į ES valstybės pagalbos taisykles.)

Spartesnis viešojo administravimo subjektų sprendimų priėmimas. Numatoma, kad viešojo administravimo subjektai SP įgyvendinti reikalingas administracines paslaugas (išskyrus administracinės procedūros atlikimą) suteikia ir individualius administracinius aktus priima prioriteto tvarka (išimtis netaikoma procedūroms, susijusioms su nacionalinio saugumo, visuomenės informavimo, leidimų laikinai gyventi nagrinėjimo, poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo ir pan. klausimams) per 3 darbo dienas (su galimybe terminą pratęsti dar 3 darbo dienomis). Taip mažinama administracinė našta.

Supaprastinti teritorijų planavimo reikalavimai. SP skirtos teritorijos bus plėtojamos pagal savivaldybių teritorinius bendruosius planus. Tai reiškia, kad SP nereikės rengti detaliųjų planų, o tai sutrumpins projekto įgyvendinimo laiką 6 mėnesiais.

Prieiga prie žemės sklypų. Servitutai, būtini SP veiklai, įskaitant privačius žemės sklypus, gali būti nustatyti administraciniu aktu, atlyginant savininko nuostolius bendra tvarka.

Valstybinės žemės nuoma. Investuotojui valstybinė žemė, reikalinga projektui įgyvendinti, galės būti išnuomojama be aukciono, neužstačius jos statiniais.

Supaprastintas migracijos procesas. Spartinamas leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimas SP įgyvendinti reikalingiems darbuotojams. SP sutartyje nurodytas skaičius užsieniečių galės pradėti dirbti nuo prašymo išduoti leidimą gyventi pateikimo ir jie galės įsivežti šeimos narius. Leidimai laikinai gyventi išduodami per 1 mėn. Investuotojas pats turi įsitikinti, ar užsienietis darbuotojas jam reikalingas ir ar jo kvalifikacija jam tinkama.

Stambių projektų koordinatorius. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje skiriamas koordinatorius, kuris užtikrins sklandų ir greitą bendradarbiavimą tarp investuotojo ir institucijų, taip pat atliks stambaus projekto investicijų sutarties priežiūrą. Įsteigiamas konsultacinis komitetas (ministrų ir viceministrų lygmens) svarbiausiems tarpinstituciniams klausimams, susijusiems su SP, derinti.

Studijų programų pritaikymas. Siekiant didinti žmogiškųjų išteklių pasiūlą, suteikiama galimybė tikslinti profesinio mokymo programas ir planuoti profesinio mokymo ir studijų vietas pagal stambaus projekto poreikį.

Atsisakoma perteklinio Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programos rengimo. PAV galės būti integruota į PAV ataskaitos rengimo procedūrą. Tai sutrumpina PAV proceso trukmę iki 1–2 mėn. (PAV procedūra išlieka, remiantis 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB, tačiau panaikinami pertekliniai reikalavimai.)

Stambaus projekto (SP) investicijų sutartis gali būti sudaroma, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

  • Planuojamas investicijų projektas atitinka SP kriterijus (sukurti ne mažiau kaip 150 darbo vietų (200 investuojant Vilniuje) ir jas išlaikyti ne trumpiau kaip 5 metus; investuoti ne mažiau kaip 20 mln. eurų į ilgalaikį turtą (CAPEX) (30 mln. investuojant Vilniuje);
  • Investuotojas yra finansiškai ir ekonomiškai pajėgus įgyvendinti SP ir įvykdyti SP investicijų sutartį;
  • Investuotojas turi patirties, techninių ir žmogiškųjų išteklių, reikiamų SP ir SP investicijų sutarties reikalavimams įvykdyti;
  • Investicijų projektas yra įvertintas ne mažesniu kaip Vyriausybės nustatytu minimaliu investicijų projekto kvalifikaciniu balu, apskaičiuotu vertinant sukurtų naujų darbo vietų skaičių, aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų procentą nuo visų naujų darbo vietų skaičiaus, naujų darbo vietų darbo užmokesčio vidurkį, lyginamą su Lietuvos statistikos departamento skelbiamu savivaldybės, kurioje įgyvendinamas stambus projektas, darbo užmokesčio vidurkiu, bendrą eksporto dalį procentais, stambaus projekto įgyvendinimo vietą, stambaus projekto įtaką ilgalaikei Lietuvos Respublikos ūkio plėtrai, konkurencingumui ir visuomenės gerovės didinimui.

Stambiam projektui (SP) reguliuoti taikomi saugikliai:

  • SP investicijų sutartis nesudaroma, jei neatitinka viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo, visuomenės saugumo ir (ar) sveikatos interesų.
  • Už SP investicijų sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą investuotojas atsako SP investicijų sutartyje ir Civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Investuotojui dėl savo kaltės pažeidus nustatytus įsipareigojimus, tai laikoma esminiu SP investicijų sutarties pažeidimu ir Vyriausybės įgaliota institucija, atsižvelgdama į padaryto pažeidimo priežastis, mastą ir investuotojo kaltę, turi teisę vienašališkai nutraukti SP investicijų sutartį.
  • Vyriausybės įgaliota institucija prižiūri, kaip investuotojas laikosi SP investicijų sutarties sąlygų. SP investicijų sutarties priežiūra atliekama visą SP investicijų sutarties galiojimo laikotarpį Vyriausybės nustatyta tvarka.

Vyriausybės įgaliota institucija, atlikdama SP investicijų sutarties priežiūrą, turi teisę netrukdomai patekti į SP įgyvendinimo vietą, teikti investuotojui, viešojo administravimo subjektams, kitiems juridiniams asmenims ir jų padaliniams, kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ir jų padaliniams, fiziniams asmenims privalomuosius nurodymus pateikti su SP investicijų sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, būtinus atliekant SP investicijų sutarties priežiūrą, išskyrus tuos, kuriuos pagal kompetenciją gali gauti pati Vyriausybės įgaliota institucija. Šie privalomieji nurodymai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Stambių projektų koordinatorius – valstybės institucija, kuri teiks pagalbą investuotojui sudarant stambių projektų investicijų sutartis ir jas įgyvendinant, taip pat padės kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms teikti paslaugas stambaus projekto vykdytojui.

Stambių projektų konsultacinis komitetas – (ministrų ir viceministrų lygmens) bus įsteigtas svarbiausiems tarpinstituciniams klausimams, susijusiems su stambiais projektais, derinti. Konsultacinis komitetas atliktų patariamąją funkciją tais atvejais, kai koordinatorius nustatytų esminius nesutarimus tarp institucijų ir siektų rasti galimus sprendimo variantus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-23