Asmens duomenų tvarkymas LR ekonomikos ir inovacijų ministerijoje

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu ir esant šiems pagrindams: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis Ekonomikos ir inovacijų ministeriją įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) vykdant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 5) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimas vykdomas remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies f) punktu. 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas „Dėl Pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2024-01-22