Duomenų apsaugos pareigūnas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Gabrielė Remeikė
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. 869016496, el. p. [email protected]
Fiziniai asmenys gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Remdamasis šiuo reglamentu, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis telefonu, paštu, ar elektroniniu paštu.
Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Atnaujinimo data: 2024-01-22