Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises:
• Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
• Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;
• Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
• Teisę į duomenų perkeliamumą;
• Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
• Teisę atšaukti savo sutikimą.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
• Jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
• jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarka yra nustatyta Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 4-91 „Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašo priedas (Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) 

Atnaujinimo data: 2024-01-22