Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės pažeistos

Jeigu duomenų subjektas mano, kad Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija neteisėtai tvarko (-ė) jo asmens duomenis, neįgyvendino arba netinkamai įgyvendino jo, kaip duomenų subjekto teises, ministerijos veiksmus ar neveikimą duomenų subjektas turi teisę pats arba per savo atstovą, taip pat per jo įgaliotą ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, skųsti:
• Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt;
• Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Atnaujinimo data: 2024-01-22