BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu ir esant šiems pagrindams: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis Ekonomikos ir inovacijų ministeriją įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) vykdant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 5) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimas vykdomas remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies f) punktu. 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas „Dėl Pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises:
• Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją;
• Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;
• Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
• Teisę į duomenų perkeliamumą;
• Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
• Teisę atšaukti savo sutikimą.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
• Jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
• jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarka yra nustatyta Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 4-91 „Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašo priedas (Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) 

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir ministerijos patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Gabrielė Remeikė
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. 869016496, el. p. [email protected]
Fiziniai asmenys gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Remdamasis šiuo reglamentu, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis telefonu, paštu, ar elektroniniu paštu.
Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Jeigu duomenų subjektas mano, kad Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija neteisėtai tvarko (-ė) jo asmens duomenis, neįgyvendino arba netinkamai įgyvendino jo, kaip duomenų subjekto teises, ministerijos veiksmus ar neveikimą duomenų subjektas turi teisę pats arba per savo atstovą, taip pat per jo įgaliotą ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, skųsti:
• Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt;
• Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-21