BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis.


Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Eglė Sakalauskaitė
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. 8 706 61 845, el. p. dap@eimin.lt

Fiziniai asmenys gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Remdamasis šiuo reglamentu, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis telefonu, paštu, ar elektroniniu paštu.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

_______________________________________________________

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarko duomenų subjekto asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis Ekonomikos ir inovacijų ministeriją įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) vykdant Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

___________________________________________________________________

Ekonomikos ir inovacijų ministerija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

1) ministerijos esamų valstybės tarnautojų asmens duomenys tvarkomi administracinių sprendimų priėmimo, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo, vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo), vidaus administravimo kontrolės (vidaus audito) tikslais, taip pat kibernetinio saugumo užtikrinimo, leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, ministerijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo tikslais; ministerijos buvusių valstybės tarnautojų asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo) tikslu; pretendentų į ministerijos valstybės tarnautojo pareigas asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo ir dokumentų valdymo) tikslu, leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo tikslu;
2) fizinių asmenų, įeinančių į ministerijos pastatą, įeinančių ar įvažiuojančių į saugomą teritoriją ar kitą ministerijos pastatui priskirtą teritoriją, asmens duomenys tvarkomi ministerijos administracinio pastato ir ministerijos turto apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, ministerijoje esančių asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos tikslais; atliekant vaizdo stebėjimą ministerijos pastate, jam priskirtoje teritorijoje stebimų fizinių asmenų duomenys tvarkomi ministerijos administracinio pastato, jam priskirtos teritorijos ir ministerijos turto apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, ministerijoje esančių asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos tikslais;
3) asmenų, pateikusių ministerijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo tikslu;
4) asmenų, pateikusių ES vidaus rinkos problemų sprendimo tinklui SOLVIT skundus vadovaujantis ES teisės aktais, asmens duomenys tvarkomi šių skundų nagrinėjimo tikslu;
5)  fizinių asmenų duomenys, kurie remiantis įstatymais tvarkomi administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kuriose dalyvauja ministerija, teisenoje tvarkomi šios teisenos vykdymo tikslu;
6)  asmens duomenys fizinių asmenų, pateikusių viešojo pirkimo pasiūlymus ministerijai, jai organizuojant ir atliekant viešuosius pirkimus, taip pat asmens duomenys fizinių asmenų, nurodyti viešojo pirkimo pasiūlymuose, sudarytose su ministerija sutartyse, taip pat pateikti vykdant sudarytas su ministerija sutartis, tvarkomi viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, sutarčių vykdymo tikslais;
7) fizinių asmenų, dalyvaujančių nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose, asmens duomenys tvarkomi šių aukcionų organizavimo ir turto perdavimo tikslais;
8) žemės sklypų, kurie paimami visuomenės poreikiams tais atvejais, kai ministerija yra žemės paėmimu suinteresuota institucija, savininkų, šių sklypų vertinimus atlikusių turto vertintojų asmens duomenys tvarkomi žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdymo tikslu;
9)  Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui pateikti asmens duomenys tvarkomi informacijos perdavimo, siekiant gauti (ar išduoti) leidimą teikti paslaugas arba gauti (ar teikti) kitas administracines paslaugas ar viešąsias paslaugas, tikslais;
10)  IMI naudotojų asmens duomenys tvarkomi teisės naudotis IMI įgyvendinimo tikslu;
11) fizinių asmenų, išvykstančių į kitas valstybes nares dirbti pagal reglamentuojamą profesinę veiklą, asmens duomenys tvarkomi dokumentų apie profesinę patirtį ir jos trukmę išdavimo tikslu; fizinių asmenų, siekiančių dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą duomenys tvarkomi sprendimo dėl aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą siekiančio dirbti užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai priėmimo tikslu;
12)  fizinių asmenų, dalyvaujančių patikimumo deklaracijų išdavimo ar įrašymo į NATO konkursų dalyvių sąrašą procedūrose, asmens duomenys tvarkomi patikimumo deklaracijų išdavimo ar įrašymo į NATO konkursų dalyvių sąrašą tikslu;
13)  fizinių asmenų, kurių duomenys turi būti pateikiami atliekant strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo, siuntimo ES procedūras, asmens duomenys tvarkomi licencijų ir kitų dokumentų išdavimo, šių procedūrų priežiūros tikslais;
14) fizinių asmenų, dalyvaujančių kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankoje, asmens duomenys tvarkomi šios atrankos tikslu;
15)  fizinių asmenų, dalyvaujančių ministerijos atliekamoje atrankoje į valstybės įmonių valdybą ar į valstybės valdomų bendrovių kolegialų priežiūros ar valdymo organą, viešosios įstaigos valdymo organą, asmens duomenys tvarkomi šios atrankos tikslu;
16)  asmens duomenys fizinių asmenų, skiriamų į kolegialius subjektus (komitetus, tarybas, komisijas, darbo grupes), kurių sudarymas ar atranka į šiuos subjektus įstatymais ar kitais teisės aktais pavesta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui, tvarkomi šių subjektų sudarymo ir veiklos užtikrinimo, atrankos į šiuos subjektus tikslais;
17) fizinių asmenų duomenys, nurodyti paraiškose dėl dalyvavimo ministerijos organizuojamuose konkursuose, tvarkomi šių konkursų paraiškų atrankos tikslu.

_____________________________________________________________


Saugojimo terminai

 Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir ministerijos patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.
_____________________________________________________________

Detalesnė informacija dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje

Fiziniai asmenys (duomenų subjektai) turi teisę teikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises (teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti duomenis, reikalauti ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas). Šių prašymų rekomendacinė forma, teikimo tvarka ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos apraše

____________________________________________________________________________

Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje tvarkos aprašas

____________________________________________________________________________

Pranešimai  apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikiami ir  nagrinėjami Pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 26 d. Nr. 4-125 „Dėl pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

____________________________________________________________________________

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt
Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04