Kvietimai

Skelbiami kvietimai teikti projektų įgyvendinimo planus Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklai „Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumo augimo skatinimas, įgyvendinant tarptautinių partnerysčių plėtros iniciatyvas“.

Ekonominės plėtros grupė skelbia kvietimą teikti projektinį pasiūlymą šiai Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklai

„8. „Aukštųjų technologijų proveržio krypčių plėtojimas tikslinėse ne ES vidaus eksporto rinkose pagal Sumanios specializacijos prioritetus“. 

Suplanuota lėšų suma: 270 tūkst. Eur. Kontaktinis asmuo: Jurgita Gutkauskienė, 8659 06191, [email protected].
Pridedama: kvietimas, stebėsenos rodiklių kortelė „Projekto veiklose dalyvavusios įmonės“.

Projektinį pasiūlymą teikti: 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 
Tel. +370 706 64 845
El. p. [email protected]

Pateikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 24 d. 17 val. 00 min


Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašas

Esminiai siektini Lietuvos eksporto politikos tikslai:

  • Skatinti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų konkurencingumą užsienio rinkose

  • Išlaikyti esamas prekybines pozicijas, siekti sėkmingo lietuviškų įmonių įėjimo į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas

  • Skatinti aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą

Priemonės:

  • Aukštos kokybės ekspertinės konsultacijos eksportuojančioms ir eksporto galimybėmis besidominančioms įmonėms

  • Specialių mokymų organizavimas

  • Įmonių kooperacijos ir klasterizacijos programos

  • Ekonominė diplomatija (valstybės pareigūnų susitikimai su užsienio valstybių verslo ir valdžios atstovais)

  • Paramos įmonių rinkodarai ir organizacinėms inovacijoms diegti skyrimas
  • Tarptautinių misijų, verslo forumų ir parodų rengimas
  • Specializuotos paslaugų teikimas (standartizavimo, licencijavimo, sertifikavimo, prekių ženklinimo ir t.t)

Projektas „Tarptautiškumas LT“ – didina MVĮ lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų perspektyvinių sektorių eksportą.
Projekto metu išgryninti prioritetiniai sektoriai: 3 tradicinės ekonomikos sektoriai (baldai, maistas ir gėrimai bei inžinerinė pramonė) ir 3 aukštųjų technologijų sektoriai (biotechnologijos, medicinos prietaisai ir moksliniai instrumentai bei IT paslaugos).
Tikslas – 6 perspektyvinių sektorių eksporto augimas 2022 metų pabaigoje turėtų būti 8 arba daugiau procentų didesnis nei bendras šalies eksporto augimas.

VšĮ „Versli Lietuva“ 2020 metų pradžioje drauge su partneriais parengė šešių Lietuvos prioritetinių sektorių eksporto strategijų projektus 10-ties metų laikotarpiui. Strategijų projektai yra pateikiamos konkrečių rinkų analizės, tendencijos, kokios prekės ar paslaugos yra perspektyvios, komunikacijos strategijos bei kita naudinga informacija.

2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos nuostatų įgyvendinimo planas

Atnaujinimo data: 2024-01-22