Ekonomikos ir inovacijų ministerija nuo 2011 m. liepos mėn. yra konkurencijos politikos formuotoja. Pagrindinė konkurencijos politiką įgyvendinanti institucija yra Konkurencijos taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo priežiūrą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kaip konkurencijos politikos formuotoja, aktyviai bendradarbiauja su Konkurencijos taryba, tačiau, vykdydama savo funkcijas, Konkurencijos taryba yra savarankiška ir nepriklausoma. Taip užtikrinamas konstitucinis valdžios atskyrimo principas.

Išvadas dėl teisės aktų projektų atitikties Konkurencijos įstatymo nuostatoms, atlikto teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimo ir valstybės pagalbos priemonių atitikties Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėms teikia Konkurencijos taryba.

Sąžiningos konkurencijos principas nuosekliai įtvirtintas nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų hierarchijoje:

  • Lietuvos Respublikos Konstitucija;
  • Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo;
  • Europos Sąjungos reglamentai ir komunikatai;
  • Konkurencijos įstatymas;
  • Sektoriniai įstatymai (Šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas ir kt.);
  • Kiti Vyriausybės ir Konkurencijos tarybos nutarimai.

Šiuose teisės aktuose įtvirtinta, kad sąžininga konkurencija yra visuotinė vertybė – ekonomikos veikimo pagrindas, todėl turi būti saugoma. Pagrindinis konkurencijos politikos tikslas apima ne tik klasikinę konkurencijos teisę siaurąja prasme – apsaugoti konkurencijos laisvę ir sudaryti sąlygas konkuruoti, siekiant užtikrinti veiksmingą, sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją, kuri vartotojams teiktų didžiausią galimą naudą – bet ir yra siejamas su platesniu kontekstu – verslo sąlygų gerinimu ir ekonomikos augimo skatinimu.

 

Konkurencijos politika ir Europos Sąjunga:

  • Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo konkurencijos sritis yra priskirta išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai.
  • Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo įtvirtintų konkurencijos taisyklių vykdymą užtikrina Europos Komisija kartu su nacionalinėmis konkurencijos institucijomis.
  • Konkurencingumo taryboje, kurios veikloje dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministras, svarstomi esminiai konkurencijos ir valstybės pagalbos klausimai.

Institucijų interneto svetainės:

Teisės aktų ir kitų aktualių dokumentų nuorodos:

Praktinė informacija dėl valstybės pagalbos:

Atnaujinimo data: 2024-04-11