3 VP prioritetas "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas"

Investicinis prioritetas: 3.1. Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimo skatinimas, įskaitant verslo inkubatorius.

Konkretus uždavinys: 3.1.1. Padidinti verslumo lygį.

Finansavimo priemonės:

Investicinis prioritetas: 3.2. Naujų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo, ypač internacionalizavimo, modelių kūrimas ir įgyvendinimas.

Konkretus uždavinys: 3.2.1. Padidinti MVĮ tarptautiškumą

Finansavimo priemonės:

Investicinis prioritetas: 3.3. Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų dalyvauti ekonomikos augimo ir inovacijų procesuose rėmimas.

Konkretus uždavinys: 3.3.1. Padidinti MVĮ produktyvumą

Finansavimo priemonės:

Konkretus uždavinys: 3.3.2. Padidinti MVĮ investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai resursus naudojančias, technologijas.

Finansavimo priemonės:

Atnaujinimo data: 2024-01-22