2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES)  fondų investicijų įgyvendinimo laikotarpiu Ekonomikos ir inovacijų ministerija administuoja daugiau, nei 1,2 mlrd. eurų ES fondų lėšų. Šios investicijos yra nukreiptos į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (MTEPI), smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimą, pramonės energetinio efektyvumo didinimą, kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodarą, ženklinimą ir socialinį verslą bei žmogiškųjų išteklių konkurencingumo skatinimą. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu skirtingai nei 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, dabar remiamas tik smulkusis ir vidutinis verslas (didelės įmonės negali pretenduoti į ES fondų investicijas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“  priemones). Taip pat plačiau taikomos finansinės priemonės (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo fondai ir pan.), numatytas dalinis palūkanų kompensavimas. Lėšos investuojamos naujoms veikloms (pvz.: remiamas verslo klasterizacijos procesas),  teikiamos konsultacijos per įkurtą Verslo konsultantų tinklą. Praplėstas visuotinės dotacijos būdu (čekiai) įgyvendinamų priemonių rūšių spektras, mažėja administracinė našta pareiškėjams, didėja skaidrumas, nes viešai skelbiami visų dokumentų projektai (projektų finansavimo sąlygų aprašai, projektų atrankos kriterijai ir kt.) ir visi norintys gali jiems teikti pastabas.

  • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, kurį galite peržiūrėti čia.
  • Įsakymus dėl ES investicijų skyrimo, panaikinimo ir (ar) grąžinimo, patvirtintus pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones, galite peržiūrėti čia.

Atnaujinimo data: 2024-03-15