8 VP prioritetas "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu"

Investicinis prioritetas: 8.5. Socialinės verslininkystės ir profesinės integracijos socialinėse įmonėse bei socialinės ir solidarumo ekonomikos skatinimas, siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes

Konkretus uždavinys: 8.5.1. Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą

Finansavimo priemonės:

Atnaujinimo data: 2024-01-22