•  Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2020 m. gegužės 27 d. posėdžio protokolo nutariamojo dalis Nr. 252-86 (pdf).

Parama socialiniam verslui (priemonės kodas Nr. 08.5.1-ESFA-k-853)


 Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Parama socialiniam verslui“ (Alytaus apskritis).

 Paraiškų teikimo terminas: nuo 2020-01-21 iki 2020-03-23 (24:00 val).

 Priemonės „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 4-373 (docx).

 Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija.

 Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

  Konsultuoja:

 • Įsakymai dėl finansavimo
 • Projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2019 m. gruodžio 19 d. posėdžio protokolo nutariamojo dalis Nr. 252-210 (pdf).
 • Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymas (docx)

Parama socialiniam verslui (priemonės kodas Nr. 08.5.1-ESFA-k-853)


 Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Parama socialiniam verslui“.

 Paraiškų teikimo terminas: nuo 2019-06-18 iki 2019-09-20 (23:29 val).

 Priemonės „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 4-373 (docx).

 Pridedama „Vienos įmonės“ deklaracija.

 Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

  Konsultuoja:

 • Priemonės08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas 2019 m. birželio 14 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-373 (docx).
 • Priemonės08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ įgyvendinimo planas, patvirtintas 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-296 (docx)
 • Po šių metų kovo 22 d. vykusio viešojo aptarimo su socialiniais ekonominiais partneriais patikslintas, atsižvelgus į socialinių ekonominių partnerių pasiūlymus, priemonės „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx) (patikslinimai pažymėti keitimų sekimo režimu) (Gautų pastabų derinimo lentelė)

Pranešame, kad šių metų kovo 22 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija organizuoja priemonės „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo viešąjį aptarimą, kurio metu bus aptariami reikalavimai pareiškėjams, partneriams ir projektams. Renginys vyks 2019 m. kovo 22 d. 10.30 val.  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 213 salėje  (Gedimino pr. 38, Vilnius). Kviečiame dalyvauti po 1–2 vienos organizacijos atstovus.

 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (docx). Pastabas teikti iki 2019 m. kovo 29 d. siųsti el. paštu: [email protected]Pastaba: Atkreipiame dėmesį, kad nors projektų atrankos kriterijai dar nėra patvirtinti Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu, projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas skelbiamas viešam aptarimui, siekiant supažindinti socialinius ekonominius partnerius su naujos priemonės “Parama socialiniam verslui” turiniu ir logika.  Tvirtinimo metu projektų atrankos kriterijų formuluotės gali keistis.
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ įgyvendinimo planą (docx) ir projektų atrankos kriterijus (docx). Pastabas teikti iki 2019 m. vasario 22 d. siųsti el. paštu: [email protected]Socialinių ekonominių partnerių pastabų nebuvo gauta

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 5 straipsnio, ir Europos Komisijos 2014 m. sausio 7 d. deleguoto reglamento Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso  nuostatomis, 2018 m. rugpjūčio 30 d. organizuotas priemonės „Parama socialiniam verslui“ viešas aptarimas, kurio metu buvo aptartos socialinių ekonominių partnerių gautos pastabos bei pasiūlymai. Renginys vyko 2018 m. rugpjūčio 30 d.  Ūkio ministerijoje (Gedimino pr. 38, Vilnius). Kviesta dalyvauti po 1–2 vienos organizacijos atstovus.

Priemonės „Parama socialiniam verslui“ aprašymo projektas paskelbtas buvo paskelbtas Ūkio ministerijos interneto svetainėje http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/parama-socialiniam-verslui.

Pakartotinai renginys priemonės „Parama socialiniam verslui“ socialinių ekonominių partnerių gautoms pastaboms bei pasiūlymams aptarti vyko 2018 m. rugsėjo 26 d.

 • Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ įgyvendinimo planą (docx) ir projektų atrankos kriterijus (docx). Pastabas pateikti reikėjo iki 2018 m. spalio 19 d. siųsti el. paštu: [email protected](Gautų pastabų derinimo lentelės PIP, Atrankos kriterijai).
 • Ūkio ministerija parengė ir teikė viešam aptarimui priemonės08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ aprašymą (docx). Pastabas iki 2018 m. liepos 27 d. siųsti el. paštu: [email protected]. (Gautų pastabų derinimo lentelė).

Atnaujinimo data: 2024-01-22