>

Paslaugų įstatymas įpareigoja visas kompetentingas institucijas, parengusias ar priėmusias teisės aktą, kuriame nustatyti įsisteigimo laisvei ar nustatyti arba panaikinti paslaugų teikimo laisvei taikomi reikalavimai, pateikti Europos Komisijai pranešimą apie tokių reikalavimų nustatymą.

Teisės aktai, nustatantys pareigą teikti pranešimus:

Pranešimai Europos Komisijai teikiami naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema (IMI).

Vadovaujantis Paslaugų įstatymo ir Pranešimų teikimo aprašo nuostatomis:

1. Priėmus teisės aktą, kuriame nustatomas bent vienas Paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas įsisteigimo laisvei taikomas reikalavimas, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, per 10 darbo dienų nuo teisės akto oficialaus paskelbimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikia teisės akto interneto nuorodą ir nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie Lietuvos Respublikoje įsisteigusiems teikėjams taikomą naują reikalavimą (A forma) –  Pranešimų teikimo aprašo 1 priedą.

2. Priėmus teisės aktą, kuriame nustatomas arba panaikinamas bet koks reikalavimas Lietuvos Respublikoje laikinai teikiančiam paslaugas kitoje valstybėje narėje teisėtai įsteigtam teikėjui, Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, per 10 darbo dienų nuo teisės akto oficialaus paskelbimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikia šio teisės akto interneto nuorodą ir nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie reikalavimą, kurį Lietuvos Respublika taiko arba atsisako taikyti Lietuvos Respublikoje laikinai teikiantiems paslaugas kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems teikėjams (B forma) –  Pranešimų teikimo aprašo 2 priedą.

3. Jeigu priimtame teisės akte nustatyti keli įsisteigimo arba įtvirtinami ar panaikinami keli paslaugų teikimo laisvę ribojantys reikalavimai, dėl kiekvieno iš šių reikalavimų pildoma atskira A forma arba B forma.

4. Dokumentai pateikiami elektronine forma „MS Word“ („doc“, „docx“) formatu ir siunčiami elektroniniu paštu [email protected], Roberta.Valinciene@eimin.lt arba [email protected]

5. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, gavusi užpildytas formas ir kitus dokumentus, peržiūri, ar formos užpildytos tinkamai, t. y. ar pateikta visa prašoma informacija, atsakyta į visus klausimus, prisegtas reikalavimą nustatantis ar panaikinantis teisės aktas arba pateikta teisės akto interneto nuoroda, tinkamai suformuluotas įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvei taikomas reikalavimas, pagrindimas išsamus ir panašiai.

6. Jeigu forma užpildyta netinkamai, Ekonomikos ir inovacijų ministerija per 5 darbo dienas nuo jų gavimo elektroninėmis priemonėmis informuoja Lietuvos Respublikos kompetentingą instituciją apie šių formų trūkumus. Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija nurodytus formos trūkumus turi visiškai pašalinti per 10 darbo dienų. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija gauna Ekonomikos ir inovacijų  ministerijos pastabas.

7. Ekonomikos ir inovacijų ministerija užpildytą formą ir kitus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų elektronine forma persiunčia Europos Komisijai. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Ekonomikos ir inovacijų  ministerija gauna tinkamai užpildytą formą.

Atmintinę dėl pranešimų teikimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą galite rasti čia

Pranešimų teikimo klausimais prašome kreiptis į Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės patarėjas Ramunę Mickuvienę tel. 8 694 75 208, el. p. [email protected], Robertą Valinčienę, tel. 8 663 15 324, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-22