Kvietimas teikti paraiškas diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia diasporos profesionalų klubus ir kitas diasporos organizacijas teikti paraiškas gauti finansavimą veikloms, skirtoms pritraukti investicijas ir talentus į Lietuvą, plėsti šalies eksporto rinkas, didinti atvykstamąjį turizmą.
Lietuvos diasporos organizacijos, užsienio lietuvių profesionalų klubai (užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija) gali gauti iki 10 000 Eur finansinę subsidiją.
Viso kvietimui skiriama suma siekia 50 000 Eur. Šią priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Priemonės pavadinimasSubsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje  
Kvietimo Nr.2 
Nuoroda į priemonės aprašąSubsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas 
Finansuojamos veiklosTikslinių renginių organizavimas ir su jų rengimu susijusių veiklų įgyvendinimas ekonominės diplomatijos (talentų, užsienio investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo, atvykstamojo turizmo skatinimo) srityje, siekiant užtikrinti informacijos apie Lietuvos eksporto galimybes ir investicinę aplinką Lietuvoje, diasporos ir užsienio lietuvių profesionalų klubų įtraukimą į talentų, investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo veiklas, verslo kūrimo, atvykstamojo turizmo skatinimo veiklas teikimą Lietuvos diasporos organizacijoms, užsienio įmonėms, kitiems suinteresuotiems atstovams 
Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta suma 50 000 EUR 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma10 000 EUR
Didžiausios galimos sumos neviršijanti subsidija gali būti skiriama pagal vieną paraišką vienam tiksliniam renginiui arba pagal dvi paraiškas dviem skirtingiems renginiams
 
Mažiausia galima projekto vertė3 000 EUR 
Atrankos būdasTęstinė atranka 
Tinkami pareiškėjaiLietuvos diasporos organizacijos, užsienio lietuvių profesionalų klubai (užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija) 
Tinkami projekto partneriaiProjektas gali būti įgyvendinamas kartu su projekto partneriais, kurie paraiškos teikimo metu turi atitikti šiuos reikalavimus:
- ne trumpiau nei 2 metus vykdo informacijos viešinimo veiklą pasitelkę užsienio lietuvių profesionalus;
- ne trumpiau nei 2 metus su užsienio lietuvių profesionalais rengia tikslinius renginius (eksporto skatinimo ir (arba) investicijų pritraukimo, ir (arba) verslo plėtros, ir (arba) talentų pritraukimo srityje);
- turi patirties vystant kontaktų užmezgimo ir (arba) užsienio lietuvių profesionalų tinklo kūrimo veiklas eksporto skatinimo ir investicijų pritraukimo srityje.
 
Tinkamos išlaidos

- tikslinių renginių organizavimo ir su tuo susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos;
- su tikslinių renginių organizavimu susijusio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, įrangos, patalpų veikloms vykdyti nuoma ir kt.);
- lektorių, pranešėjų, mokymų vadovų, renginio vedėjų, moderatorių paslaugų ir kelionės, apgyvendinimo išlaidos; 
- tikslinės auditorijos apklausų ir tyrimų atlikimo išlaidos; 
- projekto viešinimo (informacijos sklaidos, reklamos, interneto svetainės sukūrimo, socialinių tinklų, „Zoom“ verslo paskyros ar kitų nuotolinių renginių organizavimo platformų įsigijimo, dizaino, maketavimo, montažo paslaugų įsigijimo, naujienlaiškių rengimo, programėlių kūrimo, technologinių sprendimų sukūrimo) išlaidos;
- pirkimo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), tenkantis iš lėšų projekto veiklai finansuoti pirktoms prekėms, paslaugoms, jei pareiškėjas nėra PVM mokėtojas;
- netiesioginės išlaidos – išlaidos, susijusios su projekto administravimu (netiesioginės išlaidos negali viršyti 5 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos).

Projektui gali būti skiriamas avansas, kurio suma neviršija 30 proc. nuo projekto sumos.

 
Finansavimo formaSubsidija 
Paraiškų pateikimo terminasNuo 2024 m. vasario 2 d.  
Projekto įgyvendinimo terminasTikslinis renginys turi būti suorganizuotas iki 2024 m. gruodžio 10 d. 
Paraiškų atrankos kriterijaiProjektai turi atitikti 3 ir daugiau nurodytų sąlygų:
- Projektas yra įgyvendinamas už Lietuvos ribų
- Užsienio lietuviai ir (arba) užsienio lietuvių profesionalai ir (arba) užsieniečiai turi sudaryti ne mažiau nei pusę tikslinio renginio dalyvių – tikslinio renginio dalyvių skaičius negali būti mažesnis nei 20 dalyvių.
- Tikslinis renginys rengiamas prioritetinių ekonomikos sektorių (informacijos ir ryšių technologijų, gyvybės mokslų, inžinerinės pramonės) srityje. 
- Tikslinis renginys rengiamas bendradarbiaujant su komercijos atašė, prekybos atstovu ir (arba) kitais Lietuvos Respublikos ambasadų, atstovybių atstovais. Tokiu atveju kartu su paraiška pateikiamas raštas dėl bendradarbiavimo arba ketinimo bendradarbiauti.
- Pareiškėjas prie tikslinio renginio organizavimo prisideda savo lėšomis ne mažiau nei 5 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
 
Paraiškų pateikimo būdasEl. pašto adresu [email protected] ir [email protected]
Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu el. parašu.
 
Reikalavimai paraiškai ir privalomų priedų sąrašasPareiškėjas kartu su paraiška pateikia dokumentus, pagrindžiančius atitiktį projekto nustatytiems kriterijams. 
Taip pat kartu su paraiška privaloma pateikti:
- išlaidas pagrindžiančius dokumentus, skirtus remiamos veiklos išlaidoms pagrįsti;
- jei paslaugos ir (arba) prekės tik planuojamos įsigyti, – ne mažiau kaip dviejų ūkio subjektų, potencialiai teiksiančių prekes ar paslaugas (jei rinkoje egzistuoja bent du ūkio subjektai, teikiantys reikiamas paslaugas ir (ar) prekes), komercinius pasiūlymus ir (arba) nuorodą į informacijos šaltinį, kuriame būtų pateikiama paslaugų ir (arba) prekių kaina ir (arba) kainodaros taisyklės (Subsidijos skyrimo atveju Subsidija yra išmokama remiantis Aprašo 11 punktu);
- jei konkrečios paslaugos ir (arba) prekės jau įsigytos iš konkrečių tiekėjų, bet už jas dar nesumokėta, – paslaugų ir (arba) prekių sąskaitą (-as) faktūrą (-as);
- jei paslaugos ir (arba) prekės jau yra įsigytos ir už jas sumokėta, – sąskaitą (-as) faktūrą (-as) ir išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus (banko ir (arba) kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, kasos išlaidų orderius, kvitus ar kitus lygiaverčius dokumentus);
- jei projektas įgyvendinamas su projekto partneriu, – dokumentus, pagrindžiančius projekto partnerio atitiktį numatytiems reikalavimams.
 
Konsultuojančių  darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas)Agnė Kavaliauskienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Talentų politikos grupė
Tel.  +370 649 29632
El. paštas [email protected] 
 
Nuorodos į su kvietimu susijusius dokumentusParaiškos forma
Projekto ataskaitos forma 
Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas
Paraiškos pildymo pavyzdys ir paaiškinimai
 

Gautos paraiškos pagal pareiškėjus ir prašomą finansavimą

Pareiškėjo pavadinimas

Prašomos skirti subsidijos suma

Pareiškėjas Stichting Benelux Baltics in Business 
Projektas „Lietuvos - Nyderlandų ekonominį bendradarbiavimą ir verslo dialogą skatinantis renginys verslo profesionalams ir verslo įmonių aukščiausios grandies vadovams“

10 000 EUR

Pareiškėjas Baltic American Chamber of Commerce Inc. 
Projektas „Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas“

10 000 EUR

Pareiškėjas Jungtinės Karalystės Lietuvių jaunimo sąjunga
Projektas „Karjeros galimybių mugė 2024“

3 496 EUR

Pareiškėjas Ispanijos lietuvių bendruomenė ILB / Asociación de Lituanos en España ALE
Projektas „Globalių Lietuvos profesionalų klubų suvažiavimas Barselonoje 2024“

10 000 EUR

Bendras užregistruotų paraiškų skaičius ir prašoma skirti suma

Bendras gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius

Bendra pagal pateiktas paraiškas prašoma skirti suma

4

33 496 EUR

Bendra kvietimo teikti paraiškas informacija

Bendras paraiškų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius

Bendra pagal pateiktas paraiškas skirta finansavimo suma, EUR

Nepanaudota kvietimo teikti paraiškas suma, EUR

3

23 496 EUR

26 504 EUR

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27